واژه: mailaok

واژه‌ی: agsabongagawidagtalonapaladal