واژه: kaingas

واژه‌ی: agtaengagsepenaramidawatenalaen