واژه: dimo

واژه‌ی: aganosabugenababaagpadigoasideg