واژه: adda't ditoy

واژه‌ی: ania/anaasino/asinnoadoapoading