دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/01/2011 اصفهان [fa] اصفهان تلفظ 0 رأی
12/01/2011 فقيهي [fa] فقيهي تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پريسا [fa] پريسا تلفظ 0 رأی
12/01/2011 عاشقانه [fa] عاشقانه تلفظ 0 رأی
12/01/2011 هکر [fa] هکر تلفظ 0 رأی
12/01/2011 لرستان [fa] لرستان تلفظ 0 رأی
12/01/2011 فراز [fa] فراز تلفظ 0 رأی
12/01/2011 برومند [fa] برومند تلفظ 0 رأی
12/01/2011 مرخصی [fa] مرخصی تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پاداش [fa] پاداش تلفظ 0 رأی
12/01/2011 خورشيد [fa] خورشيد تلفظ 0 رأی
12/01/2011 مامان [fa] مامان تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پشت پا [fa] پشت پا تلفظ 0 رأی
12/01/2011 ماه‌ عسل ‌رفتن [fa] ماه‌ عسل ‌رفتن تلفظ 0 رأی
12/01/2011 مبارزه‌ کردن [fa] مبارزه‌ کردن تلفظ 0 رأی
12/01/2011 آدمی [fa] آدمی تلفظ 0 رأی
12/01/2011 چهل وهفت [fa] چهل وهفت تلفظ 0 رأی
12/01/2011 مات‌کردن [fa] مات‌کردن تلفظ 0 رأی
12/01/2011 سر و دست شکسن [fa] سر و دست شکسن تلفظ 0 رأی
12/01/2011 0 [fa] 0 تلفظ 0 رأی
12/01/2011 9 [fa] 9 تلفظ 0 رأی
12/01/2011 رهام [fa] رهام تلفظ 0 رأی
12/01/2011 کارت‌های تاروت [fa] کارت‌های تاروت تلفظ 0 رأی
12/01/2011 10000 [fa] 10000 تلفظ 0 رأی
15/12/2010 گتره اي [fa] گتره اي تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2010 چرده [fa] چرده تلفظ 0 رأی
15/12/2010 نامعین [fa] نامعین تلفظ 0 رأی
15/12/2010 وقع نهادن [fa] وقع نهادن تلفظ 0 رأی
04/12/2010 ملقمه [fa] ملقمه تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/12/2010 شیلی [fa] شیلی تلفظ 0 رأی