دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/07/2015 باختن [fa] باختن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 حمام رفتن [fa] حمام رفتن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 صحبت کردن [fa] صحبت کردن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 علی اکبر هاشمی رفسنجانی [fa] علی اکبر هاشمی رفسنجانی تلفظ 0 رأی
24/07/2015 با [fa] با تلفظ 0 رأی
24/07/2015 گرسنمه [fa] گرسنمه تلفظ 0 رأی
24/07/2015 ریختن [fa] ریختن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 بخرم [fa] بخرم تلفظ 0 رأی
22/07/2015 هر [fa] هر تلفظ 0 رأی
22/07/2015 دادگاه نظامی [fa] دادگاه نظامی تلفظ 0 رأی
22/07/2015 خارجی [fa] خارجی تلفظ 0 رأی
22/07/2015 طرف [fa] طرف تلفظ 0 رأی
22/07/2015 صدا [fa] صدا تلفظ 0 رأی
22/07/2015 فقط [fa] فقط تلفظ 0 رأی
22/07/2015 نامه [fa] نامه تلفظ 0 رأی
22/07/2015 صبحانه [fa] صبحانه تلفظ 0 رأی
22/07/2015 گرسنه [fa] گرسنه تلفظ 0 رأی
22/07/2015 تشنه [fa] تشنه تلفظ 0 رأی
22/07/2015 آفتاب [fa] آفتاب تلفظ 0 رأی
22/07/2015 دستمال کاغذی [fa] دستمال کاغذی تلفظ 0 رأی
22/07/2015 فنجون [fa] فنجون تلفظ 0 رأی
12/01/2011 اصفهان [fa] اصفهان تلفظ 0 رأی
12/01/2011 فقيهي [fa] فقيهي تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پريسا [fa] پريسا تلفظ 0 رأی
12/01/2011 عاشقانه [fa] عاشقانه تلفظ 0 رأی
12/01/2011 هکر [fa] هکر تلفظ 0 رأی
12/01/2011 لرستان [fa] لرستان تلفظ 0 رأی
12/01/2011 فراز [fa] فراز تلفظ 0 رأی
12/01/2011 برومند [fa] برومند تلفظ 0 رأی
12/01/2011 مرخصی [fa] مرخصی تلفظ 0 رأی