دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2015 خندوانه [fa] خندوانه تلفظ 0 رأی
04/09/2015 نفاس [fa] نفاس تلفظ 0 رأی
01/09/2015 لا ف زن [fa] لا ف زن تلفظ 0 رأی
01/09/2015 ده هزار [fa] ده هزار تلفظ 0 رأی
01/09/2015 ضلع مقابل [fa] ضلع مقابل تلفظ 0 رأی
01/09/2015 متحول و ثابت [fa] متحول و ثابت تلفظ 0 رأی
01/09/2015 از بِ بسم الله [fa] از بِ بسم الله تلفظ 0 رأی
25/08/2015 کمر کوه [fa] کمر کوه تلفظ 0 رأی
25/08/2015 سند (رود) [fa] سند (رود) تلفظ 0 رأی
25/08/2015 الوهيت [fa] الوهيت تلفظ 0 رأی
19/08/2015 ولایت مطلقه [fa] ولایت مطلقه تلفظ 0 رأی
06/08/2015 نكات مهم [fa] نكات مهم تلفظ 0 رأی
06/08/2015 قابلمه [fa] قابلمه تلفظ 0 رأی
06/08/2015 قاشق [fa] قاشق تلفظ 0 رأی
06/08/2015 پاورقی [fa] پاورقی تلفظ 0 رأی
24/07/2015 باختن [fa] باختن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 حمام رفتن [fa] حمام رفتن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 صحبت کردن [fa] صحبت کردن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 علی اکبر هاشمی رفسنجانی [fa] علی اکبر هاشمی رفسنجانی تلفظ 0 رأی
24/07/2015 با [fa] با تلفظ 0 رأی
24/07/2015 گرسنمه [fa] گرسنمه تلفظ 1 رأی
24/07/2015 ریختن [fa] ریختن تلفظ 0 رأی
24/07/2015 بخرم [fa] بخرم تلفظ 0 رأی
22/07/2015 هر [fa] هر تلفظ 0 رأی
22/07/2015 دادگاه نظامی [fa] دادگاه نظامی تلفظ 0 رأی
22/07/2015 خارجی [fa] خارجی تلفظ 0 رأی
22/07/2015 طرف [fa] طرف تلفظ 0 رأی
22/07/2015 صدا [fa] صدا تلفظ 0 رأی
22/07/2015 فقط [fa] فقط تلفظ 0 رأی
22/07/2015 نامه [fa] نامه تلفظ 0 رأی