کلمات تلفظ شده توسط zichd در فورو

کاربر: zichd مشترک تلفظ های zichd شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
17/09/2013 trpaslík [cs] trpaslík تلفظ رأی
17/09/2013 neživotný [cs] neživotný تلفظ رأی
17/09/2013 skrblit [cs] skrblit تلفظ رأی
17/09/2013 rovinka [cs] rovinka تلفظ رأی
17/09/2013 dějinný [cs] dějinný تلفظ رأی
17/09/2013 biosféra [cs] biosféra تلفظ رأی
23/05/2010 sokovi [cs] sokovi تلفظ رأی
23/05/2010 sokolskou [cs] sokolskou تلفظ رأی
23/05/2010 sokolovsku [cs] sokolovsku تلفظ رأی
23/05/2010 sokolovsko [cs] sokolovsko تلفظ رأی
23/05/2010 sokolovskem [cs] sokolovskem تلفظ رأی
23/05/2010 sokolovska [cs] sokolovska تلفظ رأی
23/05/2010 sokolovnu [cs] sokolovnu تلفظ رأی
23/05/2010 sokolovem [cs] sokolovem تلفظ رأی
23/05/2010 sokolova [cs] sokolova تلفظ رأی
23/05/2010 sokolníky [cs] sokolníky تلفظ رأی
23/05/2010 sokolníku [cs] sokolníku تلفظ رأی
23/05/2010 sólu [cs] sólu تلفظ رأی
23/05/2010 sololitu [cs] sololitu تلفظ رأی
23/05/2010 solný [cs] solný تلفظ رأی
23/05/2010 solnou [cs] solnou تلفظ رأی
23/05/2010 solné [cs] solné تلفظ رأی
23/05/2010 somálsku [cs] somálsku تلفظ رأی
23/05/2010 součást [cs] součást تلفظ رأی
23/05/2010 sondu [cs] sondu تلفظ رأی
23/05/2010 sondou [cs] sondou تلفظ رأی
23/05/2010 sond [cs] sond تلفظ رأی
23/05/2010 soudku [cs] soudku تلفظ رأی
23/05/2010 soudkovou [cs] soudkovou تلفظ رأی
23/05/2010 soudkové [cs] soudkové تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

zichd تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 39

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 4.688


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.436