کلمات تلفظ شده توسط yuri84 در فورو

کاربر: yuri84 مشترک تلفظ های yuri84 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/10/2009 escavação [pt] escavação تلفظ رأی
23/10/2009 Betancourt [pt] Betancourt تلفظ رأی
16/10/2009 tauchéria [pt] tauchéria تلفظ رأی
16/10/2009 divisional [pt] divisional تلفظ رأی
16/10/2009 taúba [pt] taúba تلفظ رأی
16/10/2009 taurico [pt] taurico تلفظ رأی
16/10/2009 divisionário [pt] divisionário تلفظ رأی
16/10/2009 taurim [pt] taurim تلفظ رأی
16/10/2009 taurina [pt] taurina تلفظ رأی
16/10/2009 taurino [pt] taurino تلفظ رأی
16/10/2009 diviseiro [pt] diviseiro تلفظ رأی
16/10/2009 divisibilidade [pt] divisibilidade تلفظ رأی
16/10/2009 tauro [pt] tauro تلفظ رأی
16/10/2009 tauróbolo [pt] tauróbolo تلفظ رأی
16/10/2009 taurobóleo [pt] taurobóleo تلفظ رأی
16/10/2009 dobrão [pt] dobrão تلفظ رأی
16/10/2009 dobre [pt] dobre تلفظ رأی
16/10/2009 docidão [pt] docidão تلفظ رأی
16/10/2009 docético [pt] docético تلفظ رأی
16/10/2009 docetismo [pt] docetismo تلفظ رأی
16/10/2009 docilizar [pt] docilizar تلفظ رأی
16/10/2009 dócil [pt] dócil تلفظ رأی
16/10/2009 docilidade [pt] docilidade تلفظ رأی
16/10/2009 docílimo [pt] docílimo تلفظ رأی
16/10/2009 divulgativo [pt] divulgativo تلفظ رأی
16/10/2009 divulgado [pt] divulgado تلفظ رأی
16/10/2009 carumbé [pt] carumbé تلفظ رأی
16/10/2009 carunfeiro [pt] carunfeiro تلفظ رأی
16/10/2009 carunfa [pt] carunfa تلفظ رأی
16/10/2009 carúncula [pt] carúncula تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

yuri84 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 81

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 5.824


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11.199

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.522