کاربر:

yoel

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های yoel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2013 spil [nl] spil تلفظ 0 رأی
20/05/2013 onderwijskundig [nl] onderwijskundig تلفظ 0 رأی
20/05/2013 wendbaarheid [nl] wendbaarheid تلفظ 0 رأی
20/05/2013 conceptueel [nl] conceptueel تلفظ 0 رأی
20/05/2013 innovatief [nl] innovatief تلفظ 0 رأی
20/05/2013 zelfmanagement [nl] zelfmanagement تلفظ 0 رأی
22/09/2011 alfabetisch [nl] alfabetisch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 ajuin [nl] ajuin تلفظ 0 رأی
02/09/2011 schottegat [nl] schottegat تلفظ 0 رأی
02/09/2011 Stan Storimans [nl] Stan Storimans تلفظ 0 رأی
23/08/2011 shoarma [nl] shoarma تلفظ 0 رأی
22/08/2011 vermoorden [nl] vermoorden تلفظ 0 رأی
22/08/2011 doden [nl] doden تلفظ 0 رأی
22/08/2011 moorden [nl] moorden تلفظ 0 رأی
20/08/2011 Cambuur [nl] Cambuur تلفظ 0 رأی
20/08/2011 voorzorg [nl] voorzorg تلفظ 0 رأی
20/08/2011 beijveren [nl] beijveren تلفظ 0 رأی
20/08/2011 juichen [nl] juichen تلفظ 0 رأی
20/08/2011 overkijken [nl] overkijken تلفظ 0 رأی
19/08/2011 jojoën [nl] jojoën تلفظ 0 رأی
18/08/2011 Kopenhagen [nl] Kopenhagen تلفظ 0 رأی
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] AWBZ-zorg تلفظ 0 رأی
16/08/2011 BIG-register [nl] BIG-register تلفظ 0 رأی
16/08/2011 big [nl] big تلفظ 0 رأی
16/08/2011 psychotherapeut [nl] psychotherapeut تلفظ 0 رأی
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] fysiotherapeut تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/08/2011 overtuigen [nl] overtuigen تلفظ 0 رأی
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] overtuigingskracht تلفظ 0 رأی
15/08/2011 vergaderzaal [nl] vergaderzaal تلفظ 0 رأی
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] bierbrouwerij تلفظ 0 رأی