کلمات تلفظ شده توسط y100269 در فورو

کاربر: y100269 مشترک تلفظ های y100269 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/12/2011 accent [fr] accent تلفظ رأی
02/12/2011 université [fr] université تلفظ رأی
02/12/2011 jolie [fr] jolie تلفظ -1 رأی
02/12/2011 copain [fr] copain تلفظ رأی
02/12/2011 calendrier [fr] calendrier تلفظ رأی
02/12/2011 Gars [fr] Gars تلفظ رأی
02/12/2011 enquête [fr] enquête تلفظ رأی
02/12/2011 murmuré [fr] murmuré تلفظ رأی
02/12/2011 pantalon [fr] pantalon تلفظ رأی
02/12/2011 la récolte [fr] la récolte تلفظ رأی
02/12/2011 résistance [fr] résistance تلفظ رأی
02/12/2011 debout [fr] debout تلفظ رأی
02/12/2011 Effacer [fr] Effacer تلفظ رأی
02/12/2011 crayon [fr] crayon تلفظ رأی
02/12/2011 incapable [fr] incapable تلفظ رأی
02/12/2011 voisin [fr] voisin تلفظ -3 رأی
02/12/2011 Stylo [fr] Stylo تلفظ رأی
02/12/2011 semence [fr] semence تلفظ رأی
02/12/2011 dérange [fr] dérange تلفظ رأی
02/12/2011 cellulaire [fr] cellulaire تلفظ رأی
02/12/2011 ordinateur [fr] ordinateur تلفظ رأی
02/12/2011 gants [fr] gants تلفظ رأی
02/12/2011 tobogan [fr] tobogan تلفظ رأی
02/12/2011 hiver [fr] hiver تلفظ رأی
02/12/2011 saison [fr] saison تلفظ رأی
02/12/2011 salut [fr] salut تلفظ -2 رأی
02/12/2011 avoir [fr] avoir تلفظ 1 رأی
02/12/2011 être [fr] être تلفظ رأی
02/12/2011 coccinelle [fr] coccinelle تلفظ رأی
02/12/2011 océan [fr] océan تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

y100269 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 41

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 5.164


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.344