کلماتی که y100269 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: y100269 مشترک تلفظ‌های y100269 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2011 accent [fr] accent تلفظ 0 رأی
02/12/2011 université [fr] université تلفظ 1 رأی
02/12/2011 jolie [fr] jolie تلفظ -1 رأی
02/12/2011 copain [fr] copain تلفظ 0 رأی
02/12/2011 calendrier [fr] calendrier تلفظ 0 رأی
02/12/2011 Gars [fr] Gars تلفظ 0 رأی
02/12/2011 enquête [fr] enquête تلفظ 0 رأی
02/12/2011 murmuré [fr] murmuré تلفظ 0 رأی
02/12/2011 la récolte [fr] la récolte تلفظ 0 رأی
02/12/2011 résistance [fr] résistance تلفظ 0 رأی
02/12/2011 debout [fr] debout تلفظ 0 رأی
02/12/2011 Effacer [fr] Effacer تلفظ 0 رأی
02/12/2011 crayon [fr] crayon تلفظ 0 رأی
02/12/2011 incapable [fr] incapable تلفظ 0 رأی
02/12/2011 Stylo [fr] Stylo تلفظ 0 رأی
02/12/2011 semence [fr] semence تلفظ 0 رأی
02/12/2011 dérange [fr] dérange تلفظ 0 رأی
02/12/2011 cellulaire [fr] cellulaire تلفظ 0 رأی
02/12/2011 ordinateur [fr] ordinateur تلفظ 0 رأی
02/12/2011 gants [fr] gants تلفظ 0 رأی
02/12/2011 tobogan [fr] tobogan تلفظ 0 رأی
02/12/2011 hiver [fr] hiver تلفظ 0 رأی
02/12/2011 saison [fr] saison تلفظ 0 رأی
02/12/2011 avoir [fr] avoir تلفظ 2 رأی
02/12/2011 être [fr] être تلفظ 0 رأی
02/12/2011 coccinelle [fr] coccinelle تلفظ 0 رأی
02/12/2011 océan [fr] océan تلفظ -1 رأی
02/12/2011 lac [fr] lac تلفظ 0 رأی
02/12/2011 vendredi [fr] vendredi تلفظ 1 رأی
02/12/2011 vendu [fr] vendu تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

y100269 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 37

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 8.205


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.753