کلماتی که wolfganghofmeier در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: wolfganghofmeier مشترک تلفظ‌های wolfganghofmeier شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] Ludwig Crüwell تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Wurst wider Wurst [de] Wurst wider Wurst تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Cöthen [de] Cöthen تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Eroica-Haus [de] Eroica-Haus تلفظ 0 رأی
05/09/2012 erörternswert [de] erörternswert تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] Gauß-Verteilung تلفظ 0 رأی
05/09/2012 kreiden [de] kreiden تلفظ 0 رأی
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] ÖBB-Infrastruktur تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] Bamberger Apokalypse تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Großendorf [de] Großendorf تلفظ 0 رأی
04/09/2012 Bertolt [de] Bertolt تلفظ 0 رأی
04/09/2012 MyZeil [de] MyZeil تلفظ 0 رأی
04/09/2012 Christoph Meiners [de] Christoph Meiners تلفظ 0 رأی
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] Arnold Adolph Berthold تلفظ 0 رأی
04/09/2012 Traxler [de] Traxler تلفظ 0 رأی
04/09/2012 Belzec [de] Belzec تلفظ 0 رأی
04/09/2012 suffragan [de] suffragan تلفظ 0 رأی
04/09/2012 Therese von Brunswick [de] Therese von Brunswick تلفظ -1 رأی
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] Gideon Ernst von Laudon تلفظ 0 رأی
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] Richard von Weizsäcker تلفظ 0 رأی
03/09/2012 Klessheim [de] Klessheim تلفظ 0 رأی
03/09/2012 Herrlingen [de] Herrlingen تلفظ 0 رأی
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] Edgar Feuchtinger تلفظ 0 رأی
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] Karl Mack von Leiberich تلفظ 0 رأی
01/09/2012 Szarszewski [de] Szarszewski تلفظ 0 رأی
01/09/2012 Kurt Student [de] Kurt Student تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Lykanthrop [de] Lykanthrop تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Wahlstein [de] Wahlstein تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Müller-Lyer [de] Müller-Lyer تلفظ 0 رأی
30/08/2012 Özil [de] Özil تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

wolfganghofmeier تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 18.436 (182 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 28.273

رأی‌ها: 209 رأی

نمایش‌ها: 298.092


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 15

مکان بر اساس تلفظ ها: 17