کلمات تلفظ شده توسط wolfganghofmeier در فورو صفحه 10.

کاربر: wolfganghofmeier مشترک تلفظ های wolfganghofmeier شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/08/2012 ungeschmückt [de] ungeschmückt تلفظ 0 رأی
21/08/2012 überempfindlich [de] überempfindlich تلفظ 0 رأی
21/08/2012 gleichrichten [de] gleichrichten تلفظ 0 رأی
21/08/2012 verstehend [de] verstehend تلفظ 0 رأی
21/08/2012 bestirnt [de] bestirnt تلفظ 0 رأی
21/08/2012 zerstoßen [de] zerstoßen تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Themeneinfalt [de] Themeneinfalt تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Doppelpedalharfe [de] Doppelpedalharfe تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Bassett [de] Bassett تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Basshorn [de] Basshorn تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Basslaute [de] Basslaute تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Kirste [de] Kirste تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Bassgambe [de] Bassgambe تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Ährenbildung [de] Ährenbildung تلفظ 0 رأی
21/08/2012 gerippt [de] gerippt تلفظ 0 رأی
21/08/2012 auseinanderwehen [de] auseinanderwehen تلفظ 0 رأی
21/08/2012 hintragen [de] hintragen تلفظ 0 رأی
21/08/2012 hundertjährig [de] hundertjährig تلفظ 0 رأی
21/08/2012 gewinnreich [de] gewinnreich تلفظ 0 رأی
21/08/2012 bestimmungsgerecht [de] bestimmungsgerecht تلفظ 0 رأی
21/08/2012 kardätschen [de] kardätschen تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Frisiertoilette [de] Frisiertoilette تلفظ 0 رأی
21/08/2012 herbeirufen [de] herbeirufen تلفظ 0 رأی
21/08/2012 geistesschwach [de] geistesschwach تلفظ 0 رأی
21/08/2012 chloren [de] chloren تلفظ 0 رأی
21/08/2012 zusammengefegt [de] zusammengefegt تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Bregman [de] Bregman تلفظ 0 رأی
21/08/2012 warisch [de] warisch تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Prahlhans [de] Prahlhans تلفظ 0 رأی
21/08/2012 Rundfunkempfänger [de] Rundfunkempfänger تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

wolfganghofmeier تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18.483 (127 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 28.333

رأی ها: 140 رأی

نمایش ها: 158.115


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 15