کلماتی که wmills در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: wmills مشترک تلفظ‌های wmills شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/07/2008 Petrarca [it] Petrarca تلفظ 0 رأی
13/07/2008 Angelo Poliziano [it] Angelo Poliziano تلفظ 0 رأی
13/07/2008 Mario Soldati [it] Mario Soldati تلفظ 0 رأی
13/07/2008 giardino [it] giardino تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/07/2008 Alberto Moravia [it] Alberto Moravia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/07/2008 termini [it] termini تلفظ 0 رأی
02/07/2008 Italo Calvino [it] Italo Calvino تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/07/2008 Raffaello Sanzio [it] Raffaello Sanzio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Filippo Brunelleschi [it] Filippo Brunelleschi تلفظ 1 رأی
01/07/2008 Carlo Crivelli [it] Carlo Crivelli تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Tiziano [it] Tiziano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Sandro Pertini [it] Sandro Pertini تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Pontormo [it] Pontormo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Leonardo Sciascia [it] Leonardo Sciascia تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Vasco Pratolini [it] Vasco Pratolini تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Luigi Pirandello [it] Luigi Pirandello تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Leon Battista Alberti [it] Leon Battista Alberti تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Giorgio Bassani [it] Giorgio Bassani تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Cesare Beccaria [it] Cesare Beccaria تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Curzio Malaparte [it] Curzio Malaparte تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Ugo Foscolo [it] Ugo Foscolo تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Grazia Deledda [it] Grazia Deledda تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Carlo Emilio Gadda [it] Carlo Emilio Gadda تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Silvio Pellico [it] Silvio Pellico تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Andrea Palladio [it] Andrea Palladio تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Giacomo Leopardi [it] Giacomo Leopardi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Primo Levi [it] Primo Levi تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Carlo Levi [it] Carlo Levi تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Eugenio Montale [it] Eugenio Montale تلفظ 0 رأی
01/07/2008 Elsa Morante [it] Elsa Morante تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

wmills تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 297 (80 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 662

رأی‌ها: 99 رأی

نمایش‌ها: 67.492


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 380

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.013