کلمات تلفظ شده توسط wmills در فورو صفحه 4.

کاربر: wmills مشترک تلفظ های wmills شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/07/2008 Petrarca [it] Petrarca تلفظ رأی
13/07/2008 Angelo Poliziano [it] Angelo Poliziano تلفظ رأی
13/07/2008 Mario Soldati [it] Mario Soldati تلفظ رأی
13/07/2008 giardino [it] giardino تلفظ رأی
13/07/2008 Alberto Moravia [it] Alberto Moravia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/07/2008 termini [it] termini تلفظ رأی
02/07/2008 Italo Calvino [it] Italo Calvino تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/07/2008 Raffaello Sanzio [it] Raffaello Sanzio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Filippo Brunelleschi [it] Filippo Brunelleschi تلفظ 1 رأی
01/07/2008 Carlo Crivelli [it] Carlo Crivelli تلفظ رأی
01/07/2008 Tiziano [it] Tiziano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Sandro Pertini [it] Sandro Pertini تلفظ رأی
01/07/2008 Pontormo [it] Pontormo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Leonardo Sciascia [it] Leonardo Sciascia تلفظ رأی
01/07/2008 Vasco Pratolini [it] Vasco Pratolini تلفظ رأی
01/07/2008 Luigi Pirandello [it] Luigi Pirandello تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Leon Battista Alberti [it] Leon Battista Alberti تلفظ رأی
01/07/2008 Giorgio Bassani [it] Giorgio Bassani تلفظ رأی
01/07/2008 Cesare Beccaria [it] Cesare Beccaria تلفظ رأی
01/07/2008 Curzio Malaparte [it] Curzio Malaparte تلفظ رأی
01/07/2008 Ugo Foscolo [it] Ugo Foscolo تلفظ رأی
01/07/2008 Grazia Deledda [it] Grazia Deledda تلفظ رأی
01/07/2008 Carlo Emilio Gadda [it] Carlo Emilio Gadda تلفظ رأی
01/07/2008 Silvio Pellico [it] Silvio Pellico تلفظ رأی
01/07/2008 Andrea Palladio [it] Andrea Palladio تلفظ رأی
01/07/2008 Giacomo Leopardi [it] Giacomo Leopardi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/07/2008 Primo Levi [it] Primo Levi تلفظ رأی
01/07/2008 Carlo Levi [it] Carlo Levi تلفظ رأی
01/07/2008 Eugenio Montale [it] Eugenio Montale تلفظ رأی
01/07/2008 Elsa Morante [it] Elsa Morante تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

wmills تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 299 (65 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 668

رأی ها: 81 رأی

نمایش ها: 49.292


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 324

مکان بر اساس تلفظ ها: 815