کلماتی که whatthe در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: whatthe مشترک تلفظ‌های whatthe شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2012 哥哥 [hak] 哥哥 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 妈妈 [hak] 妈妈 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 爸爸 [hak] 爸爸 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 彩绘 [hak] 彩绘 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 彩绘 [zh] 彩绘 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 色彩 [hak] 色彩 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 颜色 [hak] 颜色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 青色 [hak] 青色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 黄色 [hak] 黄色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 紫色 [hak] 紫色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 蓝色 [hak] 蓝色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 红色 [hak] 红色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 和平 [hak] 和平 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 绿色 [yue] 绿色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 绿色 [hak] 绿色 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 痛苦 [yue] 痛苦 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 痛苦 [hak] 痛苦 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 快乐 [yue] 快乐 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 快乐 [hak] 快乐 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 亿 [yue] 亿 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 亿 [zh] 亿 تلفظ -1 رأی
31/08/2012 亿 [hak] 亿 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 歌曲 [yue] 歌曲 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 机制 [yue] 机制 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 生命 [yue] 生命 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 [yue] 胡 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 腐败 [hak] 腐败 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 腐败 [zh] 腐败 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 贿赂 [zh] 贿赂 تلفظ 0 رأی
30/08/2012 投票 [yue] 投票 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

born in 1986, speak Hakka, Cantonese, Manderin and some English. contact info:zhuquanfeng2@qq.com

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

whatthe تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 238 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 167

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 25.800


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 969

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.196