کلمات تلفظ شده توسط wacko در فورو صفحه 2.

کاربر: wacko مشترک تلفظ های wacko شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] Jan Dirksz Both تلفظ رأی
26/05/2010 Aagfe [nl] Aagfe تلفظ رأی
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] Johan Willem Beyen تلفظ رأی
26/05/2010 Boumans [nl] Boumans تلفظ رأی
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] Musetta van der Merwe تلفظ رأی
26/05/2010 van Santen [nl] van Santen تلفظ رأی
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] Ambrosius Bosschaert تلفظ رأی
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] Michiel Sweerts تلفظ رأی
26/05/2010 Santomees [nl] Santomees تلفظ رأی
26/05/2010 Moorveld [nl] Moorveld تلفظ رأی
26/05/2010 Jean Dreze [nl] Jean Dreze تلفظ رأی
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] Bernard van Risamburgh تلفظ رأی
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] Joris de Caulerij تلفظ رأی
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] Christiaan Snouck Hurgronje تلفظ رأی
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] Noord-Nauw van Kales تلفظ رأی
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] Wilbert Hazelzet تلفظ رأی
26/05/2010 verwachten [nl] verwachten تلفظ رأی
26/05/2010 mogelijk [nl] mogelijk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/05/2010 voorbode [nl] voorbode تلفظ رأی
02/11/2009 DNA [nl] DNA تلفظ رأی
02/11/2009 karyoplasma [nl] karyoplasma تلفظ رأی
02/11/2009 geslachtscel [nl] geslachtscel تلفظ رأی
02/11/2009 chromosomenformule [nl] chromosomenformule تلفظ رأی
02/11/2009 meiose [nl] meiose تلفظ رأی
02/11/2009 zaadcel [nl] zaadcel تلفظ رأی
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] geslachtschromosoom تلفظ رأی
02/11/2009 X-chromosoom [nl] X-chromosoom تلفظ رأی
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] Y-chromosoom تلفظ رأی
02/11/2009 celdeling [nl] celdeling تلفظ رأی
02/11/2009 Minderhoud [nl] Minderhoud تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

وب: http://www.waxo.nl/

wacko تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 61 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 7.462


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 45.285

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.118