کلماتی که wacko در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: wacko مشترک تلفظ‌های wacko شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] Jan Dirksz Both تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Aagfe [nl] Aagfe تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] Johan Willem Beyen تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Boumans [nl] Boumans تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] Musetta van der Merwe تلفظ 0 رأی
26/05/2010 van Santen [nl] van Santen تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] Ambrosius Bosschaert تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] Michiel Sweerts تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Santomees [nl] Santomees تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Moorveld [nl] Moorveld تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Jean Dreze [nl] Jean Dreze تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] Bernard van Risamburgh تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] Joris de Caulerij تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] Christiaan Snouck Hurgronje تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] Noord-Nauw van Kales تلفظ 0 رأی
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] Wilbert Hazelzet تلفظ 0 رأی
26/05/2010 verwachten [nl] verwachten تلفظ 0 رأی
26/05/2010 mogelijk [nl] mogelijk تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/05/2010 voorbode [nl] voorbode تلفظ 0 رأی
02/11/2009 DNA [nl] DNA تلفظ 0 رأی
02/11/2009 karyoplasma [nl] karyoplasma تلفظ 0 رأی
02/11/2009 geslachtscel [nl] geslachtscel تلفظ 0 رأی
02/11/2009 chromosomenformule [nl] chromosomenformule تلفظ 0 رأی
02/11/2009 meiose [nl] meiose تلفظ 0 رأی
02/11/2009 zaadcel [nl] zaadcel تلفظ 0 رأی
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] geslachtschromosoom تلفظ 0 رأی
02/11/2009 X-chromosoom [nl] X-chromosoom تلفظ 0 رأی
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] Y-chromosoom تلفظ 0 رأی
02/11/2009 celdeling [nl] celdeling تلفظ 0 رأی
02/11/2009 Minderhoud [nl] Minderhoud تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

wacko تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 61 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 11.924


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 32.930

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.872