کلماتی که viool در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: viool مشترک تلفظ‌های viool شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] Herbert Blankensteijn تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Molijn [nl] Molijn تلفظ 0 رأی
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] vlakvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] hofeerdgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Entr'acte [nl] Entr'acte تلفظ 0 رأی
23/01/2014 tweeling [nl] tweeling تلفظ 0 رأی
23/01/2014 stiefvader [nl] stiefvader تلفظ 0 رأی
23/01/2014 stiefmoeder [nl] stiefmoeder تلفظ 0 رأی
23/01/2014 stiefbroer [nl] stiefbroer تلفظ 0 رأی
23/01/2014 stiefzus [nl] stiefzus تلفظ 0 رأی
23/01/2014 melkveehouder [nl] melkveehouder تلفظ 0 رأی
23/01/2014 delbrikgronden [nl] delbrikgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] bergbrikgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] rooibrikgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] plaseerdgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] akkereerdgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 meerveengronden [nl] meerveengronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] daalbrikgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] slikvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] gorsvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] drechtvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 boveengronden [nl] boveengronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] poldervaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] nesvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] vorstvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 aarveengronden [nl] aarveengronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 koopveengronden [nl] koopveengronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke تلفظ 0 رأی
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] woudeerdgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleeggezin [nl] pleeggezin تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: هلند

viool تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 300 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 17.847


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 16.372

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.003