کلماتی که viool در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: viool مشترک تلفظ‌های viool شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2014 boveengronden [nl] boveengronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] poldervaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] nesvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] vorstvaaggronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 aarveengronden [nl] aarveengronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 koopveengronden [nl] koopveengronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke تلفظ 0 رأی
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] woudeerdgronden تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleeggezin [nl] pleeggezin تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegvader [nl] pleegvader تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegmoeder [nl] pleegmoeder تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegkind [nl] pleegkind تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Josef Israelplein [nl] Josef Israelplein تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegzoon [nl] pleegzoon تلفظ 0 رأی
23/01/2014 pleegdochter [nl] pleegdochter تلفظ 1 رأی
23/01/2014 vettig [nl] vettig تلفظ 0 رأی
23/01/2014 uit elkaar gaan [nl] uit elkaar gaan تلفظ 0 رأی
23/01/2014 ontbloten [nl] ontbloten تلفظ 0 رأی
23/01/2014 struikelen [nl] struikelen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 doemscenario [nl] doemscenario تلفظ 0 رأی
23/01/2014 historiestuk [nl] historiestuk تلفظ 0 رأی
23/01/2014 wortelen [nl] wortelen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 waterhuishouding [nl] waterhuishouding تلفظ 0 رأی
23/01/2014 kerstboominzameling [nl] kerstboominzameling تلفظ 0 رأی
23/01/2014 vermicelli [nl] vermicelli تلفظ 0 رأی
23/01/2014 tijdstippen [nl] tijdstippen تلفظ 0 رأی
23/01/2014 advocaatkosten [nl] advocaatkosten تلفظ 0 رأی
23/01/2014 van Ooij [nl] van Ooij تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Schooneveld [nl] Schooneveld تلفظ 0 رأی
23/01/2014 Marsdiep [nl] Marsdiep تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: هلند

viool تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 279 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 10.796


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 19.704

مکان بر اساس تلفظ ها: 940