کلماتی که victorija در فوروو تلفظ کرده

کاربر: victorija مشترک تلفظ‌های victorija شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/02/2012 загнаиваться [ru] загнаиваться تلفظ 0 رأی
25/02/2012 загипсовать [ru] загипсовать تلفظ 0 رأی
25/02/2012 заделка [ru] заделка تلفظ 0 رأی
25/02/2012 загрубелый [ru] загрубелый تلفظ 0 رأی
25/02/2012 зажимный [ru] зажимный تلفظ 0 رأی
25/02/2012 засадка [ru] засадка تلفظ 0 رأی
25/02/2012 засмолка [ru] засмолка تلفظ 0 رأی
25/02/2012 замызгивать [ru] замызгивать تلفظ 0 رأی
25/02/2012 замешка [ru] замешка تلفظ 0 رأی
25/02/2012 захронометрировать [ru] захронометрировать تلفظ 0 رأی
25/02/2012 зашиться [ru] зашиться تلفظ 0 رأی
25/02/2012 знахарить [ru] знахарить تلفظ 0 رأی
25/02/2012 заутюживание [ru] заутюживание تلفظ 0 رأی
25/02/2012 застилка [ru] застилка تلفظ 0 رأی
25/02/2012 запродажный [ru] запродажный تلفظ 0 رأی
25/02/2012 замирение [ru] замирение تلفظ 0 رأی
25/02/2012 занавесь [ru] занавесь تلفظ 0 رأی
25/02/2012 занавоживать [ru] занавоживать تلفظ 0 رأی
25/02/2012 централ [ru] централ تلفظ 0 رأی
25/02/2012 четвертаковый [ru] четвертаковый تلفظ 0 رأی
25/02/2012 четвертьволновый [ru] четвертьволновый تلفظ 0 رأی
25/02/2012 червонка [ru] червонка تلفظ 0 رأی
25/02/2012 хрястнуться [ru] хрястнуться تلفظ 0 رأی
25/02/2012 худородство [ru] худородство تلفظ 0 رأی
25/02/2012 чивикать [ru] чивикать تلفظ 0 رأی
25/02/2012 шаркун [ru] шаркун تلفظ 0 رأی
25/02/2012 шаркотня [ru] шаркотня تلفظ 0 رأی
25/02/2012 шелкомотальня [ru] шелкомотальня تلفظ 0 رأی
25/02/2012 шинкарка [ru] шинкарка تلفظ 0 رأی
25/02/2012 фарандола [ru] фарандола تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

victorija تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 451 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 12.590


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.115

مکان بر اساس تلفظ ها: 690