کلمات تلفظ شده توسط victorija در فورو

کاربر: victorija مشترک تلفظ های victorija شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/02/2012 загнаиваться [ru] загнаиваться تلفظ رأی
25/02/2012 загипсовать [ru] загипсовать تلفظ رأی
25/02/2012 заделка [ru] заделка تلفظ رأی
25/02/2012 загрубелый [ru] загрубелый تلفظ رأی
25/02/2012 зажимный [ru] зажимный تلفظ رأی
25/02/2012 засадка [ru] засадка تلفظ رأی
25/02/2012 засмолка [ru] засмолка تلفظ رأی
25/02/2012 замызгивать [ru] замызгивать تلفظ رأی
25/02/2012 замешка [ru] замешка تلفظ رأی
25/02/2012 захронометрировать [ru] захронометрировать تلفظ رأی
25/02/2012 зашиться [ru] зашиться تلفظ رأی
25/02/2012 знахарить [ru] знахарить تلفظ رأی
25/02/2012 заутюживание [ru] заутюживание تلفظ رأی
25/02/2012 застилка [ru] застилка تلفظ رأی
25/02/2012 запродажный [ru] запродажный تلفظ رأی
25/02/2012 замирение [ru] замирение تلفظ رأی
25/02/2012 занавесь [ru] занавесь تلفظ رأی
25/02/2012 занавоживать [ru] занавоживать تلفظ رأی
25/02/2012 централ [ru] централ تلفظ رأی
25/02/2012 четвертаковый [ru] четвертаковый تلفظ رأی
25/02/2012 четвертьволновый [ru] четвертьволновый تلفظ رأی
25/02/2012 червонка [ru] червонка تلفظ رأی
25/02/2012 хрястнуться [ru] хрястнуться تلفظ رأی
25/02/2012 худородство [ru] худородство تلفظ رأی
25/02/2012 чивикать [ru] чивикать تلفظ رأی
25/02/2012 шаркун [ru] шаркун تلفظ رأی
25/02/2012 шаркотня [ru] шаркотня تلفظ رأی
25/02/2012 шелкомотальня [ru] шелкомотальня تلفظ رأی
25/02/2012 шинкарка [ru] шинкарка تلفظ رأی
25/02/2012 фарандола [ru] фарандола تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

victorija تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 451 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 7.581


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.769

مکان بر اساس تلفظ ها: 557