کلماتی که velisami در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: velisami مشترک تلفظ‌های velisami شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/02/2012 öğretme [tr] öğretme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 onca [tr] onca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 pragmacılık [tr] pragmacılık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kanatlandırma [tr] kanatlandırma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kütürdetmek [tr] kütürdetmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 muhabere [tr] muhabere تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 karasal [tr] karasal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] mahmuzlamak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 örgütlenme [tr] örgütlenme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kuluçkalık [tr] kuluçkalık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 inkisar etmek [tr] inkisar etmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 inan [tr] inan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 mamur [tr] mamur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 milliyetsiz [tr] milliyetsiz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 ıslama [tr] ıslama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 seçicilik [tr] seçicilik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 vebalı [tr] vebalı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 muzırlaşma [tr] muzırlaşma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 mantıksız [tr] mantıksız تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 insansı [tr] insansı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 lâyemut [tr] lâyemut تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kıymık [tr] kıymık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 saçılış [tr] saçılış تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 katık [tr] katık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 zehirlilik [tr] zehirlilik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 kuşaksız [tr] kuşaksız تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] vukufsuzluk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 Kasem [tr] Kasem تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2012 itilâ [tr] itilâ تلفظ 0 رأی
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] muvaffakıyetsizlik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

velisami تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 826 (762 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22

رأی‌ها: 771 رأی

نمایش‌ها: 37.606


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.843

مکان بر اساس تلفظ ها: 386