کلمات تلفظ شده توسط velisami در فورو

کاربر: velisami مشترک تلفظ های velisami شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/02/2012 yegân [tr] yegân تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 kromozom [tr] kromozom تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 mütemayil [tr] mütemayil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 icazetname [tr] icazetname تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 sülüs [tr] sülüs تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 münazara [tr] münazara تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 nispetsiz [tr] nispetsiz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 ürpertici [tr] ürpertici تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 zeyrek [tr] zeyrek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kaskatı [tr] kaskatı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 yasalaşma [tr] yasalaşma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] sonuçlandırma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] kıvamlaştırmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kontrolcü [tr] kontrolcü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 mahmurluk [tr] mahmurluk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 imreniş [tr] imreniş تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 palet [tr] palet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 realite [tr] realite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 ledün [tr] ledün تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 saksılık [tr] saksılık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 savunulma [tr] savunulma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kazıtma [tr] kazıtma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kırkyama [tr] kırkyama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 sığma [tr] sığma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 vasıl [tr] vasıl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 istifa [tr] istifa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 zıtlık [tr] zıtlık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 kadük [tr] kadük تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] sömürgeleşme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2012 katolik [tr] katolik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

velisami تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 826 (762 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22

رأی ها: 771 رأی

نمایش ها: 23.463


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.146

مکان بر اساس تلفظ ها: 313