کلمات تلفظ شده توسط tylino در فورو

کاربر: tylino مشترک تلفظ های tylino شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] Alexandre Sergueïevitch Pouchkine تلفظ رأی
23/04/2013 l'aise [fr] l'aise تلفظ رأی
23/04/2013 d'actrice [fr] d'actrice تلفظ رأی
23/04/2013 règlement [fr] règlement تلفظ رأی
23/04/2013 l'actrice [fr] l'actrice تلفظ رأی
23/04/2013 confiture de framboise [fr] confiture de framboise تلفظ رأی
23/04/2013 les Frangins [fr] les Frangins تلفظ رأی
23/04/2013 la pierrade [fr] la pierrade تلفظ رأی
23/04/2013 traboule [fr] traboule تلفظ رأی
23/04/2013 fâcheuse [fr] fâcheuse تلفظ رأی
23/04/2013 joyeuses [fr] joyeuses تلفظ رأی
23/04/2013 une fâcheuse affaire [fr] une fâcheuse affaire تلفظ رأی
23/04/2013 le coup de théâtre [fr] le coup de théâtre تلفظ رأی
23/04/2013 l'ambassade [fr] l'ambassade تلفظ رأی
23/04/2013 l'émeraude [fr] l'émeraude تلفظ رأی
23/04/2013 Service d'assistance médicale d'urgence [fr] Service d'assistance médicale d'urgence تلفظ رأی
23/04/2013 l'endurance [fr] l'endurance تلفظ رأی
22/04/2013 réfutation [fr] réfutation تلفظ رأی
11/04/2013 s’y [fr] s’y تلفظ رأی
11/04/2013 bouffir [fr] bouffir تلفظ رأی
11/04/2013 boursouflure [fr] boursouflure تلفظ رأی
11/04/2013 ne s’y prête [fr] ne s’y prête تلفظ رأی
11/04/2013 dire une bêtise [fr] dire une bêtise تلفظ رأی
11/04/2013 d’acquérir [fr] d’acquérir تلفظ رأی
11/04/2013 plasmas [fr] plasmas تلفظ رأی
11/04/2013 impies [fr] impies تلفظ رأی
04/04/2013 Ambroise Willaume [fr] Ambroise Willaume تلفظ رأی
04/04/2013 surveillées [fr] surveillées تلفظ رأی
04/04/2013 récupérations [fr] récupérations تلفظ رأی
21/02/2013 Louis Lafont [fr] Louis Lafont تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Nietzschéen convaincu passionné par l’histoire des religions qui est une porte ouverte sur le temps l’espace les hommes et les cultures.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

tylino تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 177 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 8.371


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.519

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.286