دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] Alexandre Sergueïevitch Pouchkine تلفظ 0 رأی
23/04/2013 l'aise [fr] l'aise تلفظ 0 رأی
23/04/2013 règlement [fr] règlement تلفظ 0 رأی
23/04/2013 l'actrice [fr] l'actrice تلفظ 0 رأی
23/04/2013 confiture de framboise [fr] confiture de framboise تلفظ 0 رأی
23/04/2013 les Frangins [fr] les Frangins تلفظ 0 رأی
23/04/2013 la pierrade [fr] la pierrade تلفظ 0 رأی
23/04/2013 traboule [fr] traboule تلفظ 0 رأی
23/04/2013 fâcheuse [fr] fâcheuse تلفظ 0 رأی
23/04/2013 joyeuses [fr] joyeuses تلفظ 0 رأی
23/04/2013 une fâcheuse affaire [fr] une fâcheuse affaire تلفظ 0 رأی
23/04/2013 le coup de théâtre [fr] le coup de théâtre تلفظ 0 رأی
23/04/2013 l'ambassade [fr] l'ambassade تلفظ 0 رأی
23/04/2013 l'émeraude [fr] l'émeraude تلفظ 0 رأی
23/04/2013 Service d'assistance médicale d'urgence [fr] Service d'assistance médicale d'urgence تلفظ 0 رأی
23/04/2013 l'endurance [fr] l'endurance تلفظ 0 رأی
22/04/2013 réfutation [fr] réfutation تلفظ 0 رأی
11/04/2013 s’y [fr] s’y تلفظ 0 رأی
11/04/2013 bouffir [fr] bouffir تلفظ 0 رأی
11/04/2013 boursouflure [fr] boursouflure تلفظ 0 رأی
11/04/2013 ne s’y prête [fr] ne s’y prête تلفظ 0 رأی
11/04/2013 dire une bêtise [fr] dire une bêtise تلفظ 0 رأی
11/04/2013 d’acquérir [fr] d’acquérir تلفظ -1 رأی
11/04/2013 plasmas [fr] plasmas تلفظ 0 رأی
11/04/2013 impies [fr] impies تلفظ 0 رأی
04/04/2013 Ambroise Willaume [fr] Ambroise Willaume تلفظ 0 رأی
04/04/2013 surveillées [fr] surveillées تلفظ 0 رأی
04/04/2013 récupérations [fr] récupérations تلفظ 0 رأی
21/02/2013 Louis Lafont [fr] Louis Lafont تلفظ 0 رأی
21/02/2013 Reimmann [fr] Reimmann تلفظ 0 رأی