کلمات تلفظ شده توسط sales در فورو صفحه 8.

کاربر: sales مشترک تلفظ های sales شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/01/2010 frezza [nap] frezza تلفظ 0 رأی
03/01/2010 freccia [it] freccia تلفظ 0 رأی
03/01/2010 frate [nap] frate تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fratello [it] fratello تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fravula [nap] fravula تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fragola [it] fragola تلفظ 0 رأی
03/01/2010 formica [it] formica تلفظ 0 رأی
03/01/2010 caso [nap] caso تلفظ 0 رأی
03/01/2010 furmaggio [nap] furmaggio تلفظ 0 رأی
03/01/2010 formaggio [it] formaggio تلفظ 0 رأی
03/01/2010 furchetta [nap] furchetta تلفظ 0 رأی
03/01/2010 forchetta [it] forchetta تلفظ 0 رأی
03/01/2010 frobbece [nap] frobbece تلفظ 0 رأی
03/01/2010 forbici [it] forbici تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fronna [nap] fronna تلفظ 0 رأی
03/01/2010 foglia [it] foglia تلفظ 0 رأی
03/01/2010 foca [it] foca تلفظ 0 رأی
03/01/2010 sciummo [nap] sciummo تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fiore [it] fiore تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fenesta [nap] fenesta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/01/2010 finestra [it] finestra تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fine [it] fine تلفظ 0 رأی
03/01/2010 filo [nap] filo تلفظ 0 رأی
03/01/2010 filo [it] filo تلفظ 0 رأی
03/01/2010 figlio [nap] figlio تلفظ 1 رأی
03/01/2010 figlio [it] figlio تلفظ 0 رأی
03/01/2010 fierro [nap] fierro تلفظ 0 رأی
03/01/2010 ferro [it] ferro تلفظ 0 رأی
03/01/2010 feruta [nap] feruta تلفظ 0 رأی
03/01/2010 ferita [it] ferita تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

sales تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 368 (18 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 214

رأی ها: 33 رأی

نمایش ها: 33.819


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 662

مکان بر اساس تلفظ ها: 670