کاربر:

rgrodrigues

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های rgrodrigues شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2015 sintaxe [pt] sintaxe تلفظ 0 رأی
10/09/2014 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro تلفظ 1 رأی
10/09/2014 ato ecumênico [pt] ato ecumênico تلفظ 0 رأی
10/09/2014 Festa de Sant'Ana [pt] Festa de Sant'Ana تلفظ 0 رأی
10/09/2014 Escola Peripatética [pt] Escola Peripatética تلفظ 0 رأی
10/09/2014 bolha imobiliária [pt] bolha imobiliária تلفظ 0 رأی
10/09/2014 doutor honoris causa [pt] doutor honoris causa تلفظ 0 رأی
10/09/2014 Caminho de Santiago [pt] Caminho de Santiago تلفظ 0 رأی
10/09/2014 mercado editorial [pt] mercado editorial تلفظ 0 رأی
10/09/2014 tarefa hercúlea [pt] tarefa hercúlea تلفظ 0 رأی
10/09/2014 funestos [pt] funestos تلفظ 0 رأی
10/09/2014 Pelé [pt] Pelé تلفظ 0 رأی
25/07/2014 homocedasticidade [pt] homocedasticidade تلفظ 0 رأی
26/05/2014 deito [pt] deito تلفظ 0 رأی
09/05/2014 menora [pt] menora تلفظ 0 رأی
09/05/2014 subnormal [pt] subnormal تلفظ 0 رأی
09/05/2014 amesendação [pt] amesendação تلفظ 0 رأی
09/05/2014 amesendar [pt] amesendar تلفظ 0 رأی
27/02/2013 nhandu [pt] nhandu تلفظ 0 رأی
27/02/2013 Mendeley [pt] Mendeley تلفظ 0 رأی
27/08/2012 ótimo [pt] ótimo تلفظ 1 رأی
19/01/2012 Estoril [pt] Estoril تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2011 edredão [pt] edredão تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Xabregas [pt] Xabregas تلفظ 0 رأی
09/04/2011 meão [pt] meão تلفظ 0 رأی
09/04/2011 monolinguismo [pt] monolinguismo تلفظ 0 رأی
09/04/2011 cacófato [pt] cacófato تلفظ 0 رأی
09/04/2011 sincretismo [pt] sincretismo تلفظ 0 رأی
09/04/2011 pegamasso [pt] pegamasso تلفظ 0 رأی
09/04/2011 lameiro [pt] lameiro تلفظ 0 رأی