کلماتی که ret001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 9.

کاربر: ret001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2013 medsystrar [sv] medsystrar تلفظ 0 رأی
28/04/2013 missbrukarna [sv] missbrukarna تلفظ 0 رأی
28/04/2013 röststarkare [sv] röststarkare تلفظ 0 رأی
28/04/2013 medbröder [sv] medbröder تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelreklam [sv] spelreklam تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Vladislav Savic [sv] Vladislav Savic تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Saima kanal [sv] Saima kanal تلفظ 0 رأی
28/04/2013 spelombud [sv] spelombud تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Skrävlar [sv] Skrävlar تلفظ 0 رأی
28/04/2013 Hagström [sv] Hagström تلفظ 0 رأی
28/04/2013 influera [sv] influera تلفظ 0 رأی
28/04/2013 omplåstrad [sv] omplåstrad تلفظ 0 رأی
03/04/2013 frälsarn [sv] frälsarn تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Lennaryd [sv] Lennaryd تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Christian von Koenigsegg [sv] Christian von Koenigsegg تلفظ 0 رأی
03/04/2013 otålmodig [sv] otålmodig تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Stjernberg [sv] Stjernberg تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Permutation [sv] Permutation تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Polynom [sv] Polynom تلفظ 0 رأی
03/04/2013 ortsvektor [sv] ortsvektor تلفظ 0 رأی
03/04/2013 fasvinkel [sv] fasvinkel تلفظ 0 رأی
03/04/2013 potensserie [sv] potensserie تلفظ 0 رأی
03/04/2013 poläraxel [sv] poläraxel تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Adelgunde [sv] Adelgunde تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Karhu-gruppen [sv] Karhu-gruppen تلفظ 0 رأی
03/04/2013 John Gustaf Agelii [sv] John Gustaf Agelii تلفظ 0 رأی
03/04/2013 pivå [sv] pivå تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Hans Olof Jeppsson [sv] Hans Olof Jeppsson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Solveig Andersson [sv] Solveig Andersson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Sune Andersson [sv] Sune Andersson تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Uppvuxen i Västerås. Bott i Uppsala sedan 1978. Universitetsutbildad.
Born and raised in Västerås. Lived in Uppsala since 1978. University degree.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

ret001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 20.562 (1.247 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22.691

رأی‌ها: 1.391 رأی

نمایش‌ها: 296.238


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 21

مکان بر اساس تلفظ ها: 15