کلماتی که ret001 برای تلفظ در فوروو افزوده صفحه 8.

کاربر: ret001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
30/12/2013 citerar [sv] citerar تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 osynliggör [sv] osynliggör تلفظ توسط pernys32
30/12/2013 definitionsmässigt [sv] definitionsmässigt تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 svampbok [sv] svampbok تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 förmått [sv] förmått تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 empatisk [sv] empatisk تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 personers [sv] personers تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 organiserat [sv] organiserat تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 obesvarbara [sv] obesvarbara تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 tankemässig [sv] tankemässig تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 förnuftsskäl [sv] förnuftsskäl تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 underskattandet [sv] underskattandet تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 förutspått [sv] förutspått تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 religionernas [sv] religionernas تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 tillbakagång [sv] tillbakagång تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 bortdöende [sv] bortdöende تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 gästerna [sv] gästerna تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 trossatser [sv] trossatser تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 tillfredsställda [sv] tillfredsställda تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 utilitarist [sv] utilitarist تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 förnuftiga [sv] förnuftiga تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 Filosofiska [sv] Filosofiska تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 Partnern [sv] Partnern تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 årtusenden [sv] årtusenden تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] våldtäktsmän تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 fångvaktare [sv] fångvaktare تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 humant [sv] humant تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 våldtagits [sv] våldtagits تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 penetrerar [sv] penetrerar تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 döttrarna [sv] döttrarna تلفظ توسط goeranm

اطلاعات کاربر

Uppvuxen i Västerås. Bott i Uppsala sedan 1978. Universitetsutbildad.
Born and raised in Västerås. Lived in Uppsala since 1978. University degree.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

ret001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 20.559 (1.248 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22.689

رأی‌ها: 1.393 رأی

نمایش‌ها: 305.227


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 21

مکان بر اساس تلفظ ها: 15