کلماتی که ret001 برای تلفظ در فوروو افزوده صفحه 6.

کاربر: ret001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
30/12/2013 mät [sv] mät تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 periodiciteten [sv] periodiciteten تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 produktionsformen [sv] produktionsformen تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 tryckas [sv] tryckas تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 storleksordningen [sv] storleksordningen تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 konserverande [sv] konserverande تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] kulturyttringarna تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 bevaransvärda [sv] bevaransvärda تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] ögonblicksbild تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] majoritetskulturen تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 bejakandet [sv] bejakandet تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 mångkulturens [sv] mångkulturens تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] minoritetskulturer تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 Mångkultur [sv] Mångkultur تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 mångkulturella [sv] mångkulturella تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 Helheten [sv] Helheten تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 berikas [sv] berikas تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 oanvändbart [sv] oanvändbart تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 bevarandet [sv] bevarandet تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 processbeskrivning [sv] processbeskrivning تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 momentet [sv] momentet تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 LED-lamporna [sv] LED-lamporna تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 tänds [sv] tänds تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 sjukvårdsplanering [sv] sjukvårdsplanering تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 hudflänger [sv] hudflänger تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 Styrningen [sv] Styrningen تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 styrningsmetoder [sv] styrningsmetoder تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 buntar [sv] buntar تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 avfärdar [sv] avfärdar تلفظ توسط goeranm
30/12/2013 använts [sv] använts تلفظ توسط goeranm

اطلاعات کاربر

Uppvuxen i Västerås. Bott i Uppsala sedan 1978. Universitetsutbildad.
Born and raised in Västerås. Lived in Uppsala since 1978. University degree.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

ret001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 20.562 (1.247 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22.691

رأی‌ها: 1.391 رأی

نمایش‌ها: 295.423


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 21

مکان بر اساس تلفظ ها: 15