دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/10/2013 nuclease [en] nuclease تلفظ 0 رأی
06/10/2013 teleport [en] teleport تلفظ 0 رأی
06/10/2013 cruises [en] cruises تلفظ 0 رأی
06/10/2013 overcooked [en] overcooked تلفظ 0 رأی
06/10/2013 creamy [en] creamy تلفظ 0 رأی
06/10/2013 bolstered [en] bolstered تلفظ 0 رأی
06/10/2013 reevaluating [en] reevaluating تلفظ 0 رأی
06/10/2013 canonise [en] canonise تلفظ 1 رأی
06/10/2013 ill-mannered [en] ill-mannered تلفظ 0 رأی
06/10/2013 blanketed [en] blanketed تلفظ 0 رأی
06/10/2013 positivity [en] positivity تلفظ 0 رأی
06/10/2013 confining [en] confining تلفظ 0 رأی
06/10/2013 democracies [en] democracies تلفظ 0 رأی
06/10/2013 Newberry [en] Newberry تلفظ 0 رأی
06/10/2013 tropism [en] tropism تلفظ 0 رأی
06/10/2013 assessing [en] assessing تلفظ 1 رأی
06/10/2013 retinal [en] retinal تلفظ 0 رأی
06/10/2013 Cascades [en] Cascades تلفظ 0 رأی
06/10/2013 shrieking [en] shrieking تلفظ 0 رأی
06/10/2013 approvingly [en] approvingly تلفظ 0 رأی
06/10/2013 juicing [en] juicing تلفظ 0 رأی
06/03/2013 galavant [en] galavant تلفظ 0 رأی
06/03/2013 pasted [en] pasted تلفظ 1 رأی
06/03/2013 evolutionist [en] evolutionist تلفظ 0 رأی
06/03/2013 quavering [en] quavering تلفظ 0 رأی
06/03/2013 contrive [en] contrive تلفظ 0 رأی
06/03/2013 uncoordinated [en] uncoordinated تلفظ 0 رأی
06/03/2013 stuttering [en] stuttering تلفظ 0 رأی
06/03/2013 disconnected [en] disconnected تلفظ 2 رأی
06/03/2013 mellowing [en] mellowing تلفظ 0 رأی