دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/01/2013 cejijunto [es] cejijunto تلفظ 1 رأی
19/01/2013 Suavecito [es] Suavecito تلفظ 0 رأی
19/01/2013 lanzándose [es] lanzándose تلفظ 0 رأی
19/01/2013 albiceleste [es] albiceleste تلفظ 0 رأی
12/01/2013 cesaron [es] cesaron تلفظ 0 رأی
27/12/2012 contumazmente [es] contumazmente تلفظ 0 رأی
27/12/2012 mendocino [es] mendocino تلفظ 0 رأی
27/12/2012 certificando [es] certificando تلفظ 0 رأی
27/12/2012 certificada [es] certificada تلفظ 0 رأی
27/12/2012 bendecido [es] bendecido تلفظ 0 رأی
27/12/2012 Administración Pública [es] Administración Pública تلفظ 0 رأی
27/12/2012 bendecida [es] bendecida تلفظ 0 رأی
27/12/2012 bicisenda [es] bicisenda تلفظ 0 رأی
27/12/2012 encarcelando [es] encarcelando تلفظ 0 رأی
27/12/2012 encarcelado [es] encarcelado تلفظ 0 رأی
27/12/2012 hacer frente [es] hacer frente تلفظ 0 رأی
27/12/2012 censurada [es] censurada تلفظ 0 رأی
27/12/2012 entorpecida [es] entorpecida تلفظ 0 رأی
27/12/2012 venciente [es] venciente تلفظ 0 رأی
27/12/2012 despenalizada [es] despenalizada تلفظ 0 رأی
27/12/2012 despenalizando [es] despenalizando تلفظ 0 رأی
27/12/2012 despenalizado [es] despenalizado تلفظ 0 رأی
24/12/2012 sin cesar [es] sin cesar تلفظ 1 رأی
24/12/2012 encarcelada [es] encarcelada تلفظ 0 رأی
24/12/2012 indecentemente [es] indecentemente تلفظ 0 رأی
24/12/2012 pincelar [es] pincelar تلفظ 0 رأی
24/12/2012 sucia [es] sucia تلفظ 0 رأی
19/12/2012 platos combinados [es] platos combinados تلفظ 0 رأی
31/10/2012 rufianesca [es] rufianesca تلفظ 0 رأی
31/10/2012 Azucena Palacios Alcaine [es] Azucena Palacios Alcaine تلفظ 0 رأی