دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 wcisnąć ciemnotę [pl] wcisnąć ciemnotę تلفظ 0 رأی
24/08/2015 mieć kogoś w kieszeni [pl] mieć kogoś w kieszeni تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Płocin [pl] Płocin تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Witanów [pl] Witanów تلفظ 0 رأی
24/08/2015 podeschnięcie [pl] podeschnięcie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ostateczne [pl] ostateczne تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ćpaluch [pl] ćpaluch تلفظ 0 رأی
24/08/2015 kręcące się [pl] kręcące się تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Stuknęła mu sześćdziesiątka [pl] Stuknęła mu sześćdziesiątka تلفظ 0 رأی
24/08/2015 niezastąpiony [pl] niezastąpiony تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Ani kroku! [pl] Ani kroku! تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przedłużający się [pl] przedłużający się تلفظ 0 رأی
24/08/2015 mieć gorącą głowę [pl] mieć gorącą głowę تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przegranie [pl] przegranie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wspierać się [pl] wspierać się تلفظ 0 رأی
24/08/2015 w chwale [pl] w chwale تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przechylona [pl] przechylona تلفظ 0 رأی
24/08/2015 po swojemu [pl] po swojemu تلفظ 0 رأی
24/08/2015 nadmierna [pl] nadmierna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 sparszywieć [pl] sparszywieć تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ostrożniejsze [pl] ostrożniejsze تلفظ 0 رأی
24/08/2015 trafić do pierdla [pl] trafić do pierdla تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zadrzesz [pl] zadrzesz تلفظ 0 رأی
24/08/2015 drzeć z kimś koty [pl] drzeć z kimś koty تلفظ 0 رأی
24/08/2015 w glorii [pl] w glorii تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Wincentyna [pl] Wincentyna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 teatr marionetek [pl] teatr marionetek تلفظ 0 رأی
24/08/2015 książkowa [pl] książkowa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 niedoregulowany [pl] niedoregulowany تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wyblakłe [pl] wyblakłe تلفظ 0 رأی