دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 absta [pl] absta تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abstrahowanie [pl] abstrahowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 absurdalizowanie [pl] absurdalizowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abszlag [pl] abszlag تلفظ 0 رأی
24/08/2015 absznyt [pl] absznyt تلفظ 0 رأی
24/08/2015 absztychowanie [pl] absztychowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 absztychować [pl] absztychować تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abszytowanie [pl] abszytowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abucht [pl] abucht تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abundyzm [pl] abundyzm تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Szajewska [pl] Szajewska تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wyuzdane [pl] wyuzdane تلفظ 0 رأی
24/08/2015 paralizator [pl] paralizator تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Pieprz się! [pl] Pieprz się! تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wcisnąć ciemnotę [pl] wcisnąć ciemnotę تلفظ 0 رأی
24/08/2015 mieć kogoś w kieszeni [pl] mieć kogoś w kieszeni تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Płocin [pl] Płocin تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Witanów [pl] Witanów تلفظ 0 رأی
24/08/2015 podeschnięcie [pl] podeschnięcie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ostateczne [pl] ostateczne تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ćpaluch [pl] ćpaluch تلفظ 0 رأی
24/08/2015 kręcące się [pl] kręcące się تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Stuknęła mu sześćdziesiątka [pl] Stuknęła mu sześćdziesiątka تلفظ 0 رأی
24/08/2015 niezastąpiony [pl] niezastąpiony تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Ani kroku! [pl] Ani kroku! تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przedłużający się [pl] przedłużający się تلفظ 0 رأی
24/08/2015 mieć gorącą głowę [pl] mieć gorącą głowę تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przegranie [pl] przegranie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wspierać się [pl] wspierać się تلفظ 0 رأی
24/08/2015 w chwale [pl] w chwale تلفظ 0 رأی