کلماتی که peter_poland در فوروو تلفظ کرده صفحه 8.

کاربر: peter_poland مشترک تلفظ‌های peter_poland شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/02/2013 altazymutalny [pl] altazymutalny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 godzinny [pl] godzinny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 dobowy [pl] dobowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 tygodniowy [pl] tygodniowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 rocznik [pl] rocznik تلفظ 0 رأی
22/02/2013 obchód [pl] obchód تلفظ 0 رأی
22/02/2013 orli [pl] orli تلفظ 0 رأی
22/02/2013 Niewodowski [pl] Niewodowski تلفظ 0 رأی
22/02/2013 ekliptyczny [pl] ekliptyczny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 biegunowy [pl] biegunowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 promieniować [pl] promieniować تلفظ 0 رأی
22/02/2013 refrakcja [pl] refrakcja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 parsek [pl] parsek تلفظ 0 رأی
22/02/2013 cielny [pl] cielny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 gwiazdowy [pl] gwiazdowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 pylić [pl] pylić تلفظ 0 رأی
22/02/2013 gwiazdorski [pl] gwiazdorski تلفظ 0 رأی
22/02/2013 meteroid [pl] meteroid تلفظ 0 رأی
22/02/2013 satelitarny [pl] satelitarny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wirowy [pl] wirowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 obrót [pl] obrót تلفظ 0 رأی
22/02/2013 obiegowy [pl] obiegowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 postępowy [pl] postępowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przysłoneczny [pl] przysłoneczny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 odsłoneczny [pl] odsłoneczny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 precesja [pl] precesja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 kulminacja [pl] kulminacja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 kulminacyjny [pl] kulminacyjny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 triumfalny [pl] triumfalny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 nocny [pl] nocny تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

peter_poland تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 610 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.132

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 28.404


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 255

مکان بر اساس تلفظ ها: 481