کلماتی که peter_poland در فوروو تلفظ کرده صفحه 8.

کاربر: peter_poland مشترک تلفظ‌های peter_poland شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/02/2013 pluralny [pl] pluralny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 generować [pl] generować تلفظ 0 رأی
22/02/2013 policjantka [pl] policjantka تلفظ 0 رأی
22/02/2013 politologia [pl] politologia تلفظ 0 رأی
22/02/2013 politolog [pl] politolog تلفظ 0 رأی
22/02/2013 politologiczny [pl] politologiczny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 unijny [pl] unijny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 populizm [pl] populizm تلفظ 0 رأی
22/02/2013 populistyczny [pl] populistyczny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 stanowienie [pl] stanowienie تلفظ 0 رأی
22/02/2013 procesyjny [pl] procesyjny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 Mokówko [pl] Mokówko تلفظ 0 رأی
22/02/2013 cywil [pl] cywil تلفظ 0 رأی
22/02/2013 pozwany [pl] pozwany تلفظ 0 رأی
22/02/2013 powszechność [pl] powszechność تلفظ 0 رأی
22/02/2013 pozycja [pl] pozycja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 pozycjonować [pl] pozycjonować تلفظ 0 رأی
22/02/2013 pozycjonowanie [pl] pozycjonowanie تلفظ 0 رأی
22/02/2013 deklaratywny [pl] deklaratywny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 umawiać [pl] umawiać تلفظ 0 رأی
22/02/2013 stosunkowy [pl] stosunkowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wymierny [pl] wymierny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 dziedzina [pl] dziedzina تلفظ 0 رأی
22/02/2013 materialny [pl] materialny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 ponadnarodowy [pl] ponadnarodowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 opiekuńczy [pl] opiekuńczy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 opiekuńczość [pl] opiekuńczość تلفظ 0 رأی
22/02/2013 samostanowienie [pl] samostanowienie تلفظ 0 رأی
22/02/2013 traktatowy [pl] traktatowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 preambuła [pl] preambuła تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

peter_poland تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 611 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.281

رأی‌ها: 8 رأی

نمایش‌ها: 34.476


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 249

مکان بر اساس تلفظ ها: 505