کلماتی که peter_poland در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: peter_poland مشترک تلفظ‌های peter_poland شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/02/2013 prestiżowy [pl] prestiżowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wypróbować [pl] wypróbować تلفظ 0 رأی
22/02/2013 praworządność [pl] praworządność تلفظ 0 رأی
22/02/2013 praworządny [pl] praworządny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 praworządca [pl] praworządca تلفظ 0 رأی
22/02/2013 kolektywny [pl] kolektywny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 kolektywizacja [pl] kolektywizacja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 kołchoz [pl] kołchoz تلفظ 0 رأی
22/02/2013 sowchoz [pl] sowchoz تلفظ 0 رأی
22/02/2013 reprezentatywny [pl] reprezentatywny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 prezydencjalny [pl] prezydencjalny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 prezydencja [pl] prezydencja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przewodnictwo [pl] przewodnictwo تلفظ 0 رأی
22/02/2013 współzawodniczenie [pl] współzawodniczenie تلفظ 0 رأی
22/02/2013 współzawodniczyć [pl] współzawodniczyć تلفظ 0 رأی
22/02/2013 współzawodniczy [pl] współzawodniczy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 demograficzny [pl] demograficzny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 demograf [pl] demograf تلفظ 0 رأی
22/02/2013 legislacja [pl] legislacja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 legislacyjny [pl] legislacyjny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 legislatywa [pl] legislatywa تلفظ 0 رأی
22/02/2013 egzekutywa [pl] egzekutywa تلفظ 0 رأی
22/02/2013 egzekucyjny [pl] egzekucyjny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 judykatywa [pl] judykatywa تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wykonywać [pl] wykonywać تلفظ 0 رأی
22/02/2013 egzekwować [pl] egzekwować تلفظ 0 رأی
22/02/2013 progowy [pl] progowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 programowy [pl] programowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 prokuratorski [pl] prokuratorski تلفظ 0 رأی
22/02/2013 propagandowy [pl] propagandowy تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

peter_poland تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 610 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.132

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 28.744


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 256

مکان بر اساس تلفظ ها: 483