دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2014 determinanta [pl] determinanta تلفظ 0 رأی
26/10/2014 powstać [pl] powstać تلفظ 0 رأی
26/10/2014 ustosunkować się [pl] ustosunkować się تلفظ 0 رأی
26/10/2014 pojęcie [pl] pojęcie تلفظ 0 رأی
26/10/2014 gruntowny [pl] gruntowny تلفظ 0 رأی
26/10/2014 solidność [pl] solidność تلفظ 0 رأی
26/10/2014 kolegialność [pl] kolegialność تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Konstrukt [pl] Konstrukt تلفظ 0 رأی
26/10/2014 prostolinijny [pl] prostolinijny تلفظ 0 رأی
26/10/2014 przerośnięty [pl] przerośnięty تلفظ 0 رأی
26/10/2014 nieostry [pl] nieostry تلفظ 0 رأی
26/10/2014 hartować się [pl] hartować się تلفظ 0 رأی
26/10/2014 wartościujący [pl] wartościujący تلفظ 0 رأی
26/10/2014 policentryczność [pl] policentryczność تلفظ 0 رأی
26/10/2014 policentryczny [pl] policentryczny تلفظ 0 رأی
26/10/2014 poliarchiczność [pl] poliarchiczność تلفظ 0 رأی
26/10/2014 poliarchiczny [pl] poliarchiczny تلفظ 0 رأی
26/10/2014 substancjalny [pl] substancjalny تلفظ 0 رأی
26/10/2014 zdiagnozować [pl] zdiagnozować تلفظ 0 رأی
26/10/2014 dotychczasowy [pl] dotychczasowy تلفظ 0 رأی
26/10/2014 nieokrzepły [pl] nieokrzepły تلفظ 0 رأی
26/10/2014 prognozować [pl] prognozować تلفظ 0 رأی
26/10/2014 prognostyczny [pl] prognostyczny تلفظ 0 رأی
26/10/2014 odzwierciedlenie [pl] odzwierciedlenie تلفظ 0 رأی
26/10/2014 wojujący [pl] wojujący تلفظ 0 رأی
26/10/2014 oznakować [pl] oznakować تلفظ 0 رأی
26/10/2014 oznakowanie [pl] oznakowanie تلفظ 0 رأی
26/10/2014 sektorowy [pl] sektorowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przemyśleć [pl] przemyśleć تلفظ 0 رأی
22/02/2013 nacjonalistyczny [pl] nacjonalistyczny تلفظ 0 رأی