دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 brewe [pl] brewe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 list papieski [pl] list papieski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] orędzie papieskie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 liturgia godzin [pl] liturgia godzin تلفظ 0 رأی
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] brewiarz klasztorny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Całun Turyński [pl] Całun Turyński تلفظ 0 رأی
24/08/2015 cela klasztorna [pl] cela klasztorna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 odprawić [pl] odprawić تلفظ 0 رأی
24/08/2015 duchowe znamię [pl] duchowe znamię تلفظ 0 رأی
24/08/2015 pożądliwość [pl] pożądliwość تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] chleb kwaszony تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] chleb niekwaszony تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleb przaśny [pl] chleb przaśny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleby pokładne [pl] chleby pokładne تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chóry anielskie [pl] chóry anielskie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] chronologia biblijna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chrystusowcy [pl] chrystusowcy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] Towarzystwo Chrystusowe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 córka chrzestna [pl] córka chrzestna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 syn chrzestny [pl] syn chrzestny تلفظ 0 رأی