کلماتی که peter_poland در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: peter_poland مشترک تلفظ‌های peter_poland شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/02/2013 prokuratorski [pl] prokuratorski تلفظ 0 رأی
22/02/2013 propagandowy [pl] propagandowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 propagandzista [pl] propagandzista تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przedstawiciel [pl] przedstawiciel تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przedstawicielski [pl] przedstawicielski تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przedstawicielstwo [pl] przedstawicielstwo تلفظ 0 رأی
22/02/2013 rodak [pl] rodak تلفظ 0 رأی
22/02/2013 przepisowy [pl] przepisowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 zorganizowany [pl] zorganizowany تلفظ 0 رأی
22/02/2013 organizowany [pl] organizowany تلفظ 0 رأی
22/02/2013 ludobójstwo [pl] ludobójstwo تلفظ 0 رأی
22/02/2013 publikator [pl] publikator تلفظ 0 رأی
22/02/2013 stanowy [pl] stanowy تلفظ 0 رأی
22/02/2013 stanowiony [pl] stanowiony تلفظ 0 رأی
22/02/2013 postanowiony [pl] postanowiony تلفظ 0 رأی
22/02/2013 referendalny [pl] referendalny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 reintegracja [pl] reintegracja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 reintegracyjny [pl] reintegracyjny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 relatywizm [pl] relatywizm تلفظ 0 رأی
22/02/2013 relatywny [pl] relatywny تلفظ 0 رأی
22/02/2013 relatywność [pl] relatywność تلفظ 0 رأی
22/02/2013 wartościować [pl] wartościować تلفظ 0 رأی
22/02/2013 repatriacja [pl] repatriacja تلفظ 0 رأی
22/02/2013 republikański [pl] republikański تلفظ 0 رأی
22/02/2013 republikanin [pl] republikanin تلفظ 0 رأی
22/02/2013 demokrata [pl] demokrata تلفظ 0 رأی
22/02/2013 repatriant [pl] repatriant تلفظ 0 رأی
22/02/2013 resocjalizować [pl] resocjalizować تلفظ 0 رأی
22/02/2013 pokłosie [pl] pokłosie تلفظ 0 رأی
22/02/2013 rewolucjonista [pl] rewolucjonista تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

peter_poland تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 582 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.066

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 22.638


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 253

مکان بر اساس تلفظ ها: 469