کلمات تلفظ شده توسط peter_poland در فورو صفحه 5.

کاربر: peter_poland مشترک تلفظ های peter_poland شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/02/2013 prokuratorski [pl] prokuratorski تلفظ رأی
22/02/2013 propagandowy [pl] propagandowy تلفظ رأی
22/02/2013 propagandzista [pl] propagandzista تلفظ رأی
22/02/2013 przedstawiciel [pl] przedstawiciel تلفظ رأی
22/02/2013 przedstawicielski [pl] przedstawicielski تلفظ رأی
22/02/2013 przedstawicielstwo [pl] przedstawicielstwo تلفظ رأی
22/02/2013 rodak [pl] rodak تلفظ رأی
22/02/2013 przepisowy [pl] przepisowy تلفظ رأی
22/02/2013 zorganizowany [pl] zorganizowany تلفظ رأی
22/02/2013 organizowany [pl] organizowany تلفظ رأی
22/02/2013 ludobójstwo [pl] ludobójstwo تلفظ رأی
22/02/2013 publikator [pl] publikator تلفظ رأی
22/02/2013 stanowy [pl] stanowy تلفظ رأی
22/02/2013 stanowiony [pl] stanowiony تلفظ رأی
22/02/2013 postanowiony [pl] postanowiony تلفظ رأی
22/02/2013 referendalny [pl] referendalny تلفظ رأی
22/02/2013 reintegracja [pl] reintegracja تلفظ رأی
22/02/2013 reintegracyjny [pl] reintegracyjny تلفظ رأی
22/02/2013 relatywizm [pl] relatywizm تلفظ رأی
22/02/2013 relatywny [pl] relatywny تلفظ رأی
22/02/2013 relatywność [pl] relatywność تلفظ رأی
22/02/2013 wartościować [pl] wartościować تلفظ رأی
22/02/2013 repatriacja [pl] repatriacja تلفظ رأی
22/02/2013 republikański [pl] republikański تلفظ رأی
22/02/2013 republikanin [pl] republikanin تلفظ رأی
22/02/2013 demokrata [pl] demokrata تلفظ رأی
22/02/2013 repatriant [pl] repatriant تلفظ رأی
22/02/2013 resocjalizować [pl] resocjalizować تلفظ رأی
22/02/2013 pokłosie [pl] pokłosie تلفظ رأی
22/02/2013 rewolucjonista [pl] rewolucjonista تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

peter_poland تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 582

واژگان افزوده شده: 1.066

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 18.110


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 237

مکان بر اساس تلفظ ها: 427