کلمات تلفظ شده توسط palitoner در فورو صفحه 6.

کاربر: palitoner مشترک تلفظ های palitoner شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/01/2009 electroluminescences [en] electroluminescences تلفظ 0 رأی
04/01/2009 electrophotographies [en] electrophotographies تلفظ 0 رأی
04/01/2009 hyperparathyroidisms [en] hyperparathyroidisms تلفظ 0 رأی
04/01/2009 lymphogranulomatosis [en] lymphogranulomatosis تلفظ 0 رأی
04/01/2009 anthropocentricities [en] anthropocentricities تلفظ 0 رأی
04/01/2009 philoprogenitivenesses [en] philoprogenitivenesses تلفظ 0 رأی
04/01/2009 hypercholesterolemic [en] hypercholesterolemic تلفظ 0 رأی
04/01/2009 hypercholesterolemia [en] hypercholesterolemia تلفظ 0 رأی
04/01/2009 electrophysiological [en] electrophysiological تلفظ 0 رأی
04/01/2009 hypercoagulabilities [en] hypercoagulabilities تلفظ 0 رأی
04/01/2009 immunohistochemistry [en] immunohistochemistry تلفظ 0 رأی
04/01/2009 hypersensitivenesses [en] hypersensitivenesses تلفظ 0 رأی
04/01/2009 countersurveillances [en] countersurveillances تلفظ 0 رأی
04/01/2009 electrocardiographic [en] electrocardiographic تلفظ 0 رأی
04/01/2009 immunocytochemistries [en] immunocytochemistries تلفظ 0 رأی
04/01/2009 immunocytochemically [en] immunocytochemically تلفظ 0 رأی
04/01/2009 distinguishabilities [en] distinguishabilities تلفظ 0 رأی
04/01/2009 irreproachablenesses [en] irreproachablenesses تلفظ 0 رأی
04/01/2009 keratoconjunctivitis [en] keratoconjunctivitis تلفظ 0 رأی
04/01/2009 crystallographically [en] crystallographically تلفظ 0 رأی
04/01/2009 cytodifferentiations [en] cytodifferentiations تلفظ 0 رأی
04/01/2009 deoxyribonucleotides [en] deoxyribonucleotides تلفظ 0 رأی
04/01/2009 inappreciativenesses [en] inappreciativenesses تلفظ 0 رأی
04/01/2009 incommensurabilities [en] incommensurabilities تلفظ 0 رأی
04/01/2009 inconsiderablenesses [en] inconsiderablenesses تلفظ 0 رأی
04/01/2009 intellectualizations [en] intellectualizations تلفظ 0 رأی
04/01/2009 interchangeabilities [en] interchangeabilities تلفظ 0 رأی
04/01/2009 interconnectednesses [en] interconnectednesses تلفظ 0 رأی
04/01/2009 internationalization [en] internationalization تلفظ 0 رأی
04/01/2009 interstratifications [en] interstratifications تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

If I pronounce a word for you, please rate it.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

palitoner تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 659 (98 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 116 رأی

نمایش ها: 42.841


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.771

مکان بر اساس تلفظ ها: 388