کلماتی که njim در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: njim ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های njim شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/03/2013 每日 [wuu] 每日 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 理性 [wuu] 理性 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 領地 [wuu] 領地 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 粵語 [wuu] 粵語 تلفظ -1 رأی
05/03/2013 燂茶 [wuu] 燂茶 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 冷淡 [wuu] 冷淡 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 論理 [wuu] 論理 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 漢方 [wuu] 漢方 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 [wuu] 注 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 密度 [wuu] 密度 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 長大 [wuu] 長大 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 宕地 [wuu] 宕地 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 様式 [wuu] 様式 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 尼 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 週 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 伴 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 繁 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 萍 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 評 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 迷 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 確 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 長壽 [wuu] 長壽 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 壽 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 恋爱 [wuu] 恋爱 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 先 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 皮帶 [wuu] 皮帶 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 批貨 [wuu] 批貨 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 批 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 怯熱 [wuu] 怯熱 تلفظ 0 رأی
03/03/2013 [wuu] 怯 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

hi everyone, I'm interested in language evolution.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

njim تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 4.166 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.518

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 125.786


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 74

مکان بر اساس تلفظ ها: 95