کلمات تلفظ شده توسط nipo در فورو صفحه 4.

کاربر: nipo ويراستار فوروو مشترک تلفظ های nipo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/03/2012 nicu (snc) [scn] nicu (snc) تلفظ رأی
01/03/2012 sparti [scn] sparti تلفظ رأی
01/03/2012 de Nobili [it] de Nobili تلفظ رأی
01/03/2012 Martin Scorsese [it] Martin Scorsese تلفظ رأی
01/03/2012 Robert de Nobili [it] Robert de Nobili تلفظ رأی
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] Consorzio del Formaggio تلفظ رأی
29/02/2012 spartiri [scn] spartiri تلفظ رأی
29/02/2012 struppiari [scn] struppiari تلفظ رأی
29/02/2012 gnutticari [scn] gnutticari تلفظ رأی
29/02/2012 pici (snc) [scn] pici (snc) تلفظ رأی
29/02/2012 mussu [scn] mussu تلفظ رأی
29/02/2012 vuscari [scn] vuscari تلفظ رأی
29/02/2012 affruntarisi [scn] affruntarisi تلفظ رأی
29/02/2012 affruntusu [scn] affruntusu تلفظ رأی
29/02/2012 carusu [scn] carusu تلفظ رأی
29/02/2012 principiari [scn] principiari تلفظ رأی
29/02/2012 tila (snc) [scn] tila (snc) تلفظ رأی
29/02/2012 spurtusari [scn] spurtusari تلفظ رأی
29/02/2012 rimunnari [scn] rimunnari تلفظ رأی
29/02/2012 pruvulazzu [scn] pruvulazzu تلفظ رأی
29/02/2012 cantunera [scn] cantunera تلفظ رأی
29/02/2012 susirisi [scn] susirisi تلفظ رأی
29/02/2012 sanari [scn] sanari تلفظ رأی
29/02/2012 fezza [scn] fezza تلفظ رأی
29/02/2012 nenti [scn] nenti تلفظ رأی
29/02/2012 pacinziusu [scn] pacinziusu تلفظ رأی
29/02/2012 ammucciuni [scn] ammucciuni تلفظ رأی
29/02/2012 putia [scn] putia تلفظ رأی
27/02/2012 vastedda [scn] vastedda تلفظ رأی
27/02/2012 citrignu [scn] citrignu تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I speak standard Italian from Italy with a sicilian intonation.

I also speak Sicilian with a lexicon and an accent of sud-eastern corner of Sicily (Ragusa area).

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

nipo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.269 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 741

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 28.981


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 297

مکان بر اساس تلفظ ها: 219