کلمات تلفظ شده توسط muhammetmustafa در فورو صفحه 5.

کاربر: muhammetmustafa مشترک تلفظ های muhammetmustafa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/11/2011 espri [tr] espri تلفظ رأی
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon تلفظ رأی
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru تلفظ رأی
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile تلفظ رأی
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik تلفظ رأی
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız تلفظ رأی
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın تلفظ رأی
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma تلفظ رأی
05/11/2011 içtima [tr] içtima تلفظ رأی
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem تلفظ رأی
05/11/2011 dok [tr] dok تلفظ رأی
05/11/2011 hasis [tr] hasis تلفظ رأی
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı تلفظ رأی
05/11/2011 asık [tr] asık تلفظ رأی
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk تلفظ رأی
05/11/2011 hileli [tr] hileli تلفظ رأی
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik تلفظ رأی
05/11/2011 garaz [tr] garaz تلفظ رأی
05/11/2011 hususî [tr] hususî تلفظ رأی
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek تلفظ رأی
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık تلفظ رأی
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu تلفظ رأی
05/11/2011 hap [tr] hap تلفظ رأی
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak تلفظ رأی
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş تلفظ رأی
05/11/2011 hacet [tr] hacet تلفظ رأی
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe تلفظ رأی
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri تلفظ رأی
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog تلفظ رأی
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

muhammetmustafa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 171 (36 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 7.841


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.331