کلماتی که muhammetmustafa در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: muhammetmustafa مشترک تلفظ‌های muhammetmustafa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2011 delilenmek [tr] delilenmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 himaye [tr] himaye تلفظ 0 رأی
05/11/2011 bükülmek [tr] bükülmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 görünür [tr] görünür تلفظ 0 رأی
05/11/2011 eşmek [tr] eşmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 grev [tr] grev تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 harekât [tr] harekât تلفظ 0 رأی
05/11/2011 çözmek [tr] çözmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hür [tr] hür تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gibisi [tr] gibisi تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gümbürtü [tr] gümbürtü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hiddetli [tr] hiddetli تلفظ 0 رأی
05/11/2011 aranjman [tr] aranjman تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gaddar [tr] gaddar تلفظ 0 رأی
05/11/2011 giyecek [tr] giyecek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 barmen [tr] barmen تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gül [tr] gül تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 alerjik [tr] alerjik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 enselemek [tr] enselemek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] elhamdülillâh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hikâye [tr] hikâye تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ifrat [tr] ifrat تلفظ 0 رأی
05/11/2011 başhekim [tr] başhekim تلفظ 0 رأی
05/11/2011 düşmek [tr] düşmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 geliş [tr] geliş تلفظ 0 رأی
05/11/2011 imalı [tr] imalı تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gıpta [tr] gıpta تلفظ 0 رأی
05/11/2011 edinmek [tr] edinmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 efkârlanmak [tr] efkârlanmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 genişlemek [tr] genişlemek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

muhammetmustafa تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 171 (37 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 37 رأی

نمایش‌ها: 16.526


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.611