کلمات تلفظ شده توسط muhammetmustafa در فورو صفحه 3.

کاربر: muhammetmustafa مشترک تلفظ های muhammetmustafa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/11/2011 delilenmek [tr] delilenmek تلفظ رأی
05/11/2011 himaye [tr] himaye تلفظ رأی
05/11/2011 bükülmek [tr] bükülmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 görünür [tr] görünür تلفظ رأی
05/11/2011 eşmek [tr] eşmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 grev [tr] grev تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 harekât [tr] harekât تلفظ رأی
05/11/2011 çözmek [tr] çözmek تلفظ رأی
05/11/2011 hür [tr] hür تلفظ رأی
05/11/2011 gibisi [tr] gibisi تلفظ رأی
05/11/2011 gümbürtü [tr] gümbürtü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hiddetli [tr] hiddetli تلفظ رأی
05/11/2011 aranjman [tr] aranjman تلفظ رأی
05/11/2011 gaddar [tr] gaddar تلفظ رأی
05/11/2011 giyecek [tr] giyecek تلفظ رأی
05/11/2011 barmen [tr] barmen تلفظ رأی
05/11/2011 gül [tr] gül تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 alerjik [tr] alerjik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 enselemek [tr] enselemek تلفظ رأی
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] elhamdülillâh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hikâye [tr] hikâye تلفظ رأی
05/11/2011 ifrat [tr] ifrat تلفظ رأی
05/11/2011 başhekim [tr] başhekim تلفظ رأی
05/11/2011 düşmek [tr] düşmek تلفظ رأی
05/11/2011 geliş [tr] geliş تلفظ رأی
05/11/2011 imalı [tr] imalı تلفظ رأی
05/11/2011 gıpta [tr] gıpta تلفظ رأی
05/11/2011 edinmek [tr] edinmek تلفظ رأی
05/11/2011 efkârlanmak [tr] efkârlanmak تلفظ رأی
05/11/2011 genişlemek [tr] genişlemek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

muhammetmustafa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 171 (36 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 7.840


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.331