دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/07/2015 Paul Robeson [en] Paul Robeson تلفظ 0 رأی
20/07/2015 deiform [en] deiform تلفظ 0 رأی
20/07/2015 Frank Horsfall [en] Frank Horsfall تلفظ 0 رأی
20/07/2015 Duolingo [en] Duolingo تلفظ 0 رأی
20/07/2015 planners [en] planners تلفظ 0 رأی
20/07/2015 cross-references [en] cross-references تلفظ 0 رأی
20/07/2015 cross-referenced [en] cross-referenced تلفظ 0 رأی
20/07/2015 start [en] start تلفظ 0 رأی
20/07/2015 inconspicuousness [en] inconspicuousness تلفظ 0 رأی
20/07/2015 Isbister [en] Isbister تلفظ 0 رأی
25/06/2015 scone [en] scone تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Yeo [en] Yeo تلفظ 0 رأی
13/04/2015 bona fide [en] bona fide تلفظ 0 رأی
13/04/2015 sergeant [en] sergeant تلفظ 0 رأی
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys تلفظ 0 رأی
13/04/2015 apriorism [en] apriorism تلفظ 0 رأی
13/04/2015 gawne [en] gawne تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Holmes [en] Holmes تلفظ 0 رأی
13/04/2015 enzootic [en] enzootic تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Creswick [en] Creswick تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Rachel Weisz [en] Rachel Weisz تلفظ 0 رأی
13/04/2015 online [en] online تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Phantom Menace [en] Phantom Menace تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Matt Groening [en] Matt Groening تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Mekong [en] Mekong تلفظ 0 رأی
13/04/2015 Caribbean Sea [en] Caribbean Sea تلفظ 0 رأی
13/04/2015 day out [en] day out تلفظ 0 رأی
13/04/2015 fonsecaea [en] fonsecaea تلفظ 0 رأی