دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/02/2012 corusca [es] corusca تلفظ 0 رأی
27/02/2012 demodé [es] demodé تلفظ 0 رأی
27/02/2012 matacán [es] matacán تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo تلفظ 0 رأی
27/02/2012 boutique [es] boutique تلفظ 0 رأی
27/02/2012 baguette [es] baguette تلفظ 0 رأی
27/02/2012 citadino [es] citadino تلفظ 0 رأی
27/02/2012 caporal [es] caporal تلفظ 0 رأی
27/02/2012 mecate [es] mecate تلفظ 0 رأی
27/02/2012 mesteño [es] mesteño تلفظ 0 رأی
27/02/2012 grullo [es] grullo تلفظ 0 رأی
27/02/2012 prefación [es] prefación تلفظ 0 رأی
27/02/2012 sardinel [es] sardinel تلفظ 0 رأی
27/02/2012 grosura [es] grosura تلفظ 0 رأی
27/02/2012 malaventura [es] malaventura تلفظ 0 رأی