کلمات تلفظ شده توسط mcastror در فورو صفحه 2.

کاربر: mcastror مشترک تلفظ های mcastror شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] Coyolxauhqui تلفظ رأی
28/02/2012 Xiomara [es] Xiomara تلفظ رأی
28/02/2012 pecuniario [es] pecuniario تلفظ رأی
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento تلفظ رأی
28/02/2012 abstracción [es] abstracción تلفظ رأی
28/02/2012 vigencia [es] vigencia تلفظ رأی
28/02/2012 constituyente [es] constituyente تلفظ رأی
28/02/2012 preparatorio [es] preparatorio تلفظ رأی
28/02/2012 bancario [es] bancario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/02/2012 código [es] código تلفظ رأی
28/02/2012 silogismo [es] silogismo تلفظ رأی
28/02/2012 nacionalismo [es] nacionalismo تلفظ رأی
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad تلفظ رأی
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] esternocleidomastoideo تلفظ -1 رأی
28/02/2012 internacionalización [es] internacionalización تلفظ رأی
28/02/2012 electroencefalograma [es] electroencefalograma تلفظ رأی
28/02/2012 moralidad [es] moralidad تلفظ رأی
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] pacta sunt servanda تلفظ رأی
28/02/2012 categórico [es] categórico تلفظ رأی
28/02/2012 imputación [es] imputación تلفظ رأی
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad تلفظ رأی
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía تلفظ رأی
28/02/2012 diferido [es] diferido تلفظ رأی
28/02/2012 convención [es] convención تلفظ رأی
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario تلفظ رأی
28/02/2012 pretensor [es] pretensor تلفظ رأی
28/02/2012 condicionado [es] condicionado تلفظ رأی
28/02/2012 dominativo [es] dominativo تلفظ رأی
28/02/2012 consuetudinario [es] consuetudinario تلفظ رأی
28/02/2012 instrumental [es] instrumental تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

mcastror تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 107 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 7.346


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.802

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.973