کلماتی که mcastror در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: mcastror مشترک تلفظ‌های mcastror شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/02/2012 Xiomara [es] Xiomara تلفظ 0 رأی
28/02/2012 pecuniario [es] pecuniario تلفظ 0 رأی
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento تلفظ 0 رأی
28/02/2012 abstracción [es] abstracción تلفظ 0 رأی
28/02/2012 vigencia [es] vigencia تلفظ 0 رأی
28/02/2012 constituyente [es] constituyente تلفظ 0 رأی
28/02/2012 preparatorio [es] preparatorio تلفظ 0 رأی
28/02/2012 bancario [es] bancario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/02/2012 código [es] código تلفظ 0 رأی
28/02/2012 silogismo [es] silogismo تلفظ 0 رأی
28/02/2012 nacionalismo [es] nacionalismo تلفظ 0 رأی
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] esternocleidomastoideo تلفظ -1 رأی
28/02/2012 internacionalización [es] internacionalización تلفظ 0 رأی
28/02/2012 electroencefalograma [es] electroencefalograma تلفظ 0 رأی
28/02/2012 moralidad [es] moralidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] pacta sunt servanda تلفظ 0 رأی
28/02/2012 categórico [es] categórico تلفظ 0 رأی
28/02/2012 imputación [es] imputación تلفظ 0 رأی
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía تلفظ 0 رأی
28/02/2012 diferido [es] diferido تلفظ 0 رأی
28/02/2012 convención [es] convención تلفظ 0 رأی
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario تلفظ 0 رأی
28/02/2012 pretensor [es] pretensor تلفظ 0 رأی
28/02/2012 condicionado [es] condicionado تلفظ 0 رأی
28/02/2012 dominativo [es] dominativo تلفظ 0 رأی
28/02/2012 consuetudinario [es] consuetudinario تلفظ 0 رأی
28/02/2012 instrumental [es] instrumental تلفظ 0 رأی
28/02/2012 sustitución [es] sustitución تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

mcastror تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 106 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 14.625


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.432

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.440