دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2016 74 [es] 74 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 76 [es] 76 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 77 [es] 77 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 78 [es] 78 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 31 [es] 31 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 32 [es] 32 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 34 [es] 34 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 39 [es] 39 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 43 [es] 43 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 44 [es] 44 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 46 [es] 46 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 47 [es] 47 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 48 [es] 48 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 49 [es] 49 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 41 [es] 41 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 60 [es] 60 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 84 [es] 84 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 29 [es] 29 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 88 [es] 88 تلفظ 0 رأی
30/11/2016 solucionando [es] solucionando تلفظ 0 رأی
30/11/2016 minuciosidad [es] minuciosidad تلفظ 0 رأی
30/11/2016 lacrimógenos [es] lacrimógenos تلفظ 0 رأی
30/11/2016 a buen seguro [es] a buen seguro تلفظ 0 رأی
30/11/2016 en casa [es] en casa تلفظ 0 رأی
30/11/2016 el adverbio modal [es] el adverbio modal تلفظ 0 رأی
30/11/2016 el adverbio de tiempo [es] el adverbio de tiempo تلفظ 0 رأی
30/11/2016 África del Norte [es] África del Norte تلفظ 0 رأی
30/11/2016 Celeste Imperio [es] Celeste Imperio تلفظ 0 رأی
30/11/2016 deltoideo [es] deltoideo تلفظ 0 رأی
30/11/2016 el adverbio circunstancial [es] el adverbio circunstancial تلفظ 0 رأی