دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/07/2016 vocingleras [es] vocingleras تلفظ 0 رأی
24/07/2016 trinos [es] trinos تلفظ 0 رأی
24/07/2016 gorjeos [es] gorjeos تلفظ 0 رأی
24/07/2016 prorrumpen [es] prorrumpen تلفظ 0 رأی
24/07/2016 averiadas [es] averiadas تلفظ 0 رأی
24/07/2016 ave zancuda [es] ave zancuda تلفظ 0 رأی
24/07/2016 ave granívora [es] ave granívora تلفظ 0 رأی
24/07/2016 mallorquin [es] mallorquin تلفظ 0 رأی
24/07/2016 echar el cierre [es] echar el cierre تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Machacuay [es] Machacuay تلفظ 0 رأی
24/07/2016 deliberado [es] deliberado تلفظ 0 رأی
24/07/2016 dar luz verde [es] dar luz verde تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Fondillón [es] Fondillón تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Marques de Grinon [es] Marques de Grinon تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Tinto Fino [es] Tinto Fino تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Tinta del Pais [es] Tinta del Pais تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Tinta de Toro [es] Tinta de Toro تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Tinta de Madrid [es] Tinta de Madrid تلفظ 0 رأی
24/07/2016 monte Sinaí [es] monte Sinaí تلفظ 0 رأی
24/07/2016 estrabones [es] estrabones تلفظ 0 رأی
24/07/2016 estrambótica [es] estrambótica تلفظ 0 رأی
24/07/2016 estrambóticas [es] estrambóticas تلفظ 0 رأی
24/07/2016 estrabao [es] estrabao تلفظ 0 رأی
24/07/2016 estrabaos [es] estrabaos تلفظ 0 رأی
24/07/2016 coñón [es] coñón تلفظ 0 رأی
24/07/2016 desarmá [es] desarmá تلفظ 0 رأی
24/07/2016 estrabismos [es] estrabismos تلفظ 0 رأی
24/07/2016 trábalo [es] trábalo تلفظ 0 رأی
24/07/2016 trábalos [es] trábalos تلفظ 0 رأی
24/07/2016 talabrí [es] talabrí تلفظ 0 رأی