دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/04/2016 gallina [es] gallina تلفظ 0 رأی
01/04/2016 vaca [es] vaca تلفظ 0 رأی
01/04/2016 ser [es] ser تلفظ 0 رأی
01/04/2016 miércoles [es] miércoles تلفظ 0 رأی
01/04/2016 ellos [es] ellos تلفظ 0 رأی
01/04/2016 familia [es] familia تلفظ 0 رأی
01/04/2016 abogado [es] abogado تلفظ 0 رأی
01/04/2016 pecho [es] pecho تلفظ 0 رأی
01/04/2016 segundo [es] segundo تلفظ 0 رأی
01/04/2016 mandarina [es] mandarina تلفظ 0 رأی
01/04/2016 pato [es] pato تلفظ 0 رأی
01/04/2016 cerdo [es] cerdo تلفظ 0 رأی
01/04/2016 jirafa [es] jirafa تلفظ 0 رأی
01/04/2016 elefante [es] elefante تلفظ 0 رأی
01/04/2016 restaurante [es] restaurante تلفظ 0 رأی
01/04/2016 tengo [es] tengo تلفظ 0 رأی
01/04/2016 puerta [es] puerta تلفظ 0 رأی
01/04/2016 televisión [es] televisión تلفظ 0 رأی
01/04/2016 vosotros [es] vosotros تلفظ 0 رأی
01/04/2016 que [es] que تلفظ 0 رأی
01/04/2016 octubre [es] octubre تلفظ 0 رأی
01/04/2016 jueves [es] jueves تلفظ 0 رأی
01/04/2016 querer [es] querer تلفظ 0 رأی
01/04/2016 trabajar [es] trabajar تلفظ 0 رأی
01/04/2016 Francisco [es] Francisco تلفظ 0 رأی
01/04/2016 Venezuela [es] Venezuela تلفظ 0 رأی
29/03/2016 dar una pista [es] dar una pista تلفظ 0 رأی
29/03/2016 echar una mirada [es] echar una mirada تلفظ 0 رأی
29/03/2016 asentir con la cabeza [es] asentir con la cabeza تلفظ 0 رأی
29/03/2016 abrir nuevos horizontes [es] abrir nuevos horizontes تلفظ 0 رأی