دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/08/2016 la canalización [es] la canalización تلفظ 0 رأی
05/08/2016 estrangulador [es] estrangulador تلفظ 0 رأی
28/07/2016 deber conyugal [es] deber conyugal تلفظ 0 رأی
28/07/2016 excarcelados [es] excarcelados تلفظ 0 رأی
28/07/2016 autonomasia [es] autonomasia تلفظ 0 رأی
28/07/2016 Acción mutante [es] Acción mutante تلفظ 0 رأی
28/07/2016 globos aerostáticos [es] globos aerostáticos تلفظ 0 رأی
28/07/2016 imágenes por resonancia magnética [es] imágenes por resonancia magnética تلفظ 0 رأی
28/07/2016 hijo de puta [es] hijo de puta تلفظ 0 رأی
28/07/2016 septicemias [es] septicemias تلفظ 0 رأی
25/07/2016 Bitinia [es] Bitinia تلفظ 0 رأی
25/07/2016 vida celestial [es] vida celestial تلفظ 0 رأی
25/07/2016 árbol de la seda [es] árbol de la seda تلفظ 0 رأی
25/07/2016 brocatel de seda [es] brocatel de seda تلفظ 0 رأی
25/07/2016 gusano de la seda [es] gusano de la seda تلفظ 0 رأی
25/07/2016 mariposa de la seda [es] mariposa de la seda تلفظ 0 رأی
25/07/2016 papel de seda [es] papel de seda تلفظ 0 رأی
25/07/2016 mármol brocatel [es] mármol brocatel تلفظ 0 رأی
25/07/2016 candonga [es] candonga تلفظ 0 رأی
25/07/2016 candongas [es] candongas تلفظ 0 رأی
25/07/2016 candongo [es] candongo تلفظ 0 رأی
25/07/2016 candongos [es] candongos تلفظ 0 رأی
25/07/2016 sépticos [es] sépticos تلفظ 0 رأی
25/07/2016 séptica [es] séptica تلفظ 0 رأی
25/07/2016 asepsias [es] asepsias تلفظ 0 رأی
25/07/2016 ni jota [es] ni jota تلفظ 0 رأی
25/07/2016 una jota [es] una jota تلفظ 0 رأی
25/07/2016 videocámara digital [es] videocámara digital تلفظ 0 رأی
25/07/2016 televisor de pantalla plana [es] televisor de pantalla plana تلفظ 0 رأی
24/07/2016 camión hidrante [es] camión hidrante تلفظ 0 رأی