دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/09/2016 a tal punto de [es] a tal punto de تلفظ 1 رأی
05/09/2016 a tal grado de [es] a tal grado de تلفظ 1 رأی
05/09/2016 cuasi [es] cuasi تلفظ 1 رأی
05/09/2016 curva de Laffer [es] curva de Laffer تلفظ 1 رأی
05/09/2016 desmesuradamente [es] desmesuradamente تلفظ 1 رأی
05/09/2016 economía de la oferta [es] economía de la oferta تلفظ 1 رأی
05/09/2016 posfordismo [es] posfordismo تلفظ 1 رأی
05/09/2016 trasvasable [es] trasvasable تلفظ 1 رأی
05/09/2016 trasvasamiento [es] trasvasamiento تلفظ 0 رأی
02/09/2016 torrente oratorio [es] torrente oratorio تلفظ 0 رأی
02/09/2016 contractualismo [es] contractualismo تلفظ 0 رأی
02/09/2016 la cosmovisión [es] la cosmovisión تلفظ 0 رأی
02/09/2016 crematístico [es] crematístico تلفظ 0 رأی
02/09/2016 cristalinamente [es] cristalinamente تلفظ 0 رأی
02/09/2016 de hoy en más [es] de hoy en más تلفظ 0 رأی
02/09/2016 desarticulación [es] desarticulación تلفظ 0 رأی
02/09/2016 despoblar [es] despoblar تلفظ 0 رأی
02/09/2016 disciplinador [es] disciplinador تلفظ 0 رأی
02/09/2016 jurídica [es] jurídica تلفظ 1 رأی
02/09/2016 Ley Hawley-Smoot [es] Ley Hawley-Smoot تلفظ 1 رأی
02/09/2016 Tratado de Versalles [es] Tratado de Versalles تلفظ 0 رأی
02/09/2016 la crisis de 1929 [es] la crisis de 1929 تلفظ 0 رأی
02/09/2016 Unión de Campesinos [es] Unión de Campesinos تلفظ 0 رأی
02/09/2016 Acción Democrática [es] Acción Democrática تلفظ 0 رأی
15/08/2016 Droid [es] Droid تلفظ 1 رأی
15/08/2016 taylorismo [es] taylorismo تلفظ 1 رأی
15/08/2016 República de Weimar [es] República de Weimar تلفظ 1 رأی
15/08/2016 Plan Dawes [es] Plan Dawes تلفظ 1 رأی
15/08/2016 OMC [es] OMC تلفظ 1 رأی
15/08/2016 tener ojo de lince [es] tener ojo de lince تلفظ 1 رأی