دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/10/2016 Oswal Álvarez [es] Oswal Álvarez تلفظ 0 رأی
28/10/2016 Andy Nájar [es] Andy Nájar تلفظ 0 رأی
28/10/2016 José Manuel Crespo [es] José Manuel Crespo تلفظ 0 رأی
28/10/2016 Virginia Oregi [es] Virginia Oregi تلفظ 0 رأی
28/10/2016 denisovano [es] denisovano تلفظ 0 رأی
27/10/2016 opiómano [es] opiómano تلفظ 1 رأی
27/10/2016 opiómana [es] opiómana تلفظ 1 رأی
27/10/2016 Moliere [es] Moliere تلفظ 1 رأی
27/10/2016 en el pie [es] en el pie تلفظ 0 رأی
27/10/2016 recorrido histórico [es] recorrido histórico تلفظ 1 رأی
25/10/2016 Espósito [es] Espósito تلفظ 0 رأی
25/10/2016 Avicena [es] Avicena تلفظ 1 رأی
25/10/2016 mnemónica [es] mnemónica تلفظ 1 رأی
25/10/2016 Mnemotécnica [es] Mnemotécnica تلفظ 1 رأی
14/10/2016 ¡Buenos días! [es] ¡Buenos días! تلفظ 0 رأی
14/10/2016 buenos días [es] buenos días تلفظ 0 رأی
14/10/2016 Buenos Aires [es] Buenos Aires تلفظ 0 رأی
13/10/2016 shock [es] shock تلفظ 0 رأی
13/10/2016 Juan Antonio Pizzi [es] Juan Antonio Pizzi تلفظ 0 رأی
13/10/2016 Pizzi [es] Pizzi تلفظ 0 رأی
13/10/2016 pasar hambre [es] pasar hambre تلفظ 0 رأی
13/10/2016 casorio [es] casorio تلفظ 0 رأی
13/10/2016 superficie [es] superficie تلفظ 0 رأی
04/10/2016 tsar [es] tsar تلفظ 0 رأی
04/10/2016 imperador [es] imperador تلفظ 0 رأی
04/10/2016 favores [es] favores تلفظ 0 رأی
04/10/2016 zona lumbar [es] zona lumbar تلفظ 0 رأی
04/10/2016 región plantar [es] región plantar تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo frontal [es] músculo frontal تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo trapecio [es] músculo trapecio تلفظ 0 رأی