دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/04/2016 positivo [es] positivo تلفظ 0 رأی
22/04/2016 negativo [es] negativo تلفظ 0 رأی
13/04/2016 [ ] [es] [ ] تلفظ 0 رأی
13/04/2016 $ [es] $ تلفظ 0 رأی
13/04/2016 ; [es] ; تلفظ 0 رأی
13/04/2016 , [es] , تلفظ 0 رأی
13/04/2016 * [es] * تلفظ 0 رأی
13/04/2016 estequiométricos [es] estequiométricos تلفظ 0 رأی
13/04/2016 ¡ ! [es] ¡ ! تلفظ 0 رأی
13/04/2016 = [es] = تلفظ 0 رأی
13/04/2016 ( ) [es] ( ) تلفظ 0 رأی
13/04/2016 { } [es] { } تلفظ 0 رأی
13/04/2016 ´ [es] ´ تلفظ 0 رأی
13/04/2016 Pilares [es] Pilares تلفظ 0 رأی
13/04/2016 cúpricos [es] cúpricos تلفظ 0 رأی
13/04/2016 Guayra [es] Guayra تلفظ 0 رأی
13/04/2016 cabestrantes [es] cabestrantes تلفظ 0 رأی
13/04/2016 arquerías [es] arquerías تلفظ 0 رأی
13/04/2016 aerófono [es] aerófono تلفظ 0 رأی
13/04/2016 membranófono [es] membranófono تلفظ 0 رأی
13/04/2016 destapacaños [es] destapacaños تلفظ 0 رأی
13/04/2016 agridulce [es] agridulce تلفظ 0 رأی
13/04/2016 seco [es] seco تلفظ 0 رأی
13/04/2016 tos [es] tos تلفظ 0 رأی
13/04/2016 por ende [es] por ende تلفظ 0 رأی
13/04/2016 tocino [es] tocino تلفظ 0 رأی
13/04/2016 malacates [es] malacates تلفظ 0 رأی
13/04/2016 cayesen [es] cayesen تلفظ 0 رأی
13/04/2016 caigamos [es] caigamos تلفظ 0 رأی
13/04/2016 caeríamos [es] caeríamos تلفظ 0 رأی