دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/06/2016 inmunodeficiencia [es] inmunodeficiencia تلفظ 0 رأی
28/06/2016 caseína [es] caseína تلفظ 0 رأی
28/06/2016 Lago Fagnano [es] Lago Fagnano تلفظ 0 رأی
28/06/2016 Virginia Ruano Pascual [es] Virginia Ruano Pascual تلفظ 0 رأی
28/06/2016 solucionar [es] solucionar تلفظ 0 رأی
28/06/2016 comportar [es] comportar تلفظ 0 رأی
28/06/2016 manipulación [es] manipulación تلفظ 0 رأی
28/06/2016 hallazgos clínicos [es] hallazgos clínicos تلفظ 0 رأی
28/06/2016 traslado [es] traslado تلفظ 0 رأی
28/06/2016 disminución [es] disminución تلفظ 0 رأی
28/06/2016 hombres blancos enfadados [es] hombres blancos enfadados تلفظ 0 رأی
28/06/2016 saneamiento [es] saneamiento تلفظ 0 رأی
28/06/2016 adiestrar [es] adiestrar تلفظ 0 رأی
28/06/2016 neurotransmisor [es] neurotransmisor تلفظ 0 رأی
28/06/2016 asfixia neonatal [es] asfixia neonatal تلفظ 0 رأی
28/06/2016 película de terror [es] película de terror تلفظ 0 رأی
28/06/2016 segura y salvo [es] segura y salvo تلفظ 0 رأی
28/06/2016 en turno a [es] en turno a تلفظ 0 رأی
28/06/2016 ciclamor [es] ciclamor تلفظ 0 رأی
28/06/2016 Ángel Vicioso [es] Ángel Vicioso تلفظ 0 رأی
28/06/2016 de la barbilla [es] de la barbilla تلفظ 0 رأی
28/06/2016 la destilación fraccionada [es] la destilación fraccionada تلفظ 0 رأی
28/06/2016 la bolsa de lona [es] la bolsa de lona تلفظ 0 رأی
28/06/2016 de la derecha de Julia [es] de la derecha de Julia تلفظ 0 رأی
28/06/2016 nos vemos enfrente de la estación [es] nos vemos enfrente de la estación تلفظ 0 رأی
28/06/2016 ¿Recojo las fotos? [es] ¿Recojo las fotos? تلفظ 0 رأی
28/06/2016 delante de este hotel [es] delante de este hotel تلفظ 0 رأی
28/06/2016 lejos de aquí [es] lejos de aquí تلفظ 0 رأی
28/06/2016 a la izquierda de tu coche [es] a la izquierda de tu coche تلفظ 0 رأی
28/06/2016 a la izquierda del armario [es] a la izquierda del armario تلفظ 0 رأی