دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/08/2016 Tratado de Versalles [es] Tratado de Versalles تلفظ 0 رأی
15/08/2016 la crisis de 1929 [es] la crisis de 1929 تلفظ 0 رأی
15/08/2016 Droid [es] Droid تلفظ 1 رأی
15/08/2016 taylorismo [es] taylorismo تلفظ 1 رأی
15/08/2016 República de Weimar [es] República de Weimar تلفظ 1 رأی
15/08/2016 Plan Dawes [es] Plan Dawes تلفظ 1 رأی
15/08/2016 OMC [es] OMC تلفظ 1 رأی
15/08/2016 tener ojo de lince [es] tener ojo de lince تلفظ 1 رأی
15/08/2016 Ley Hawley-Smoot [es] Ley Hawley-Smoot تلفظ 0 رأی
15/08/2016 OPEP [es] OPEP تلفظ 1 رأی
15/08/2016 pare y siga [es] pare y siga تلفظ 1 رأی
15/08/2016 jurídico [es] jurídico تلفظ 1 رأی
15/08/2016 jurídica [es] jurídica تلفظ 0 رأی
15/08/2016 inflación estructural [es] inflación estructural تلفظ 1 رأی
15/08/2016 la indexación [es] la indexación تلفظ 1 رأی
15/08/2016 desde que el mundo es mundo [es] desde que el mundo es mundo تلفظ 1 رأی
15/08/2016 arbitrador [es] arbitrador تلفظ 1 رأی
15/08/2016 arbitral [es] arbitral تلفظ 0 رأی
15/08/2016 antagónico [es] antagónico تلفظ 0 رأی
15/08/2016 acería [es] acería تلفظ 0 رأی
15/08/2016 acérrimo [es] acérrimo تلفظ 0 رأی
14/08/2016 vista de lince [es] vista de lince تلفظ 1 رأی
14/08/2016 León Trotsky [es] León Trotsky تلفظ 1 رأی
14/08/2016 José Stalin [es] José Stalin تلفظ 1 رأی
14/08/2016 Laura Nicholls [es] Laura Nicholls تلفظ 0 رأی
14/08/2016 Laura Pastor [es] Laura Pastor تلفظ 0 رأی
14/08/2016 Carmen López Pascual [es] Carmen López Pascual تلفظ 0 رأی
14/08/2016 Carmen Sarahí [es] Carmen Sarahí تلفظ 0 رأی
14/08/2016 Romina Marroquín [es] Romina Marroquín تلفظ 0 رأی
14/08/2016 Romina Marroquín Payró [es] Romina Marroquín Payró تلفظ 0 رأی