دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/12/2016 Aserpia [es] Aserpia تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Carcuro [es] Carcuro تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Gary Medel [es] Gary Medel تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Walter Benítez [es] Walter Benítez تلفظ 0 رأی
05/12/2016 EEES [es] EEES تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Franco Cervi [es] Franco Cervi تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2008 [es] 2008 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2003 [es] 2003 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2023 [es] 2023 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2019 [es] 2019 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2024 [es] 2024 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2022 [es] 2022 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2021 [es] 2021 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2020 [es] 2020 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2007 [es] 2007 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2004 [es] 2004 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2039 [es] 2039 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2038 [es] 2038 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2037 [es] 2037 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2036 [es] 2036 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2035 [es] 2035 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2034 [es] 2034 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2033 [es] 2033 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2031 [es] 2031 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2029 [es] 2029 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2028 [es] 2028 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2027 [es] 2027 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2045 [es] 2045 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2070 [es] 2070 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 2090 [es] 2090 تلفظ 0 رأی