کاربر: marekja ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های marekja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/04/2015 zvítězit [cs] zvítězit تلفظ 1 رأی
21/03/2015 přejatý [cs] přejatý تلفظ 0 رأی
21/03/2015 druhotný [cs] druhotný تلفظ 0 رأی
21/03/2015 kolek [cs] kolek تلفظ 0 رأی
21/03/2015 světácký [cs] světácký تلفظ 0 رأی
15/03/2015 laděný [cs] laděný تلفظ 0 رأی
15/03/2015 blábol [cs] blábol تلفظ 0 رأی
15/03/2015 nenasytný [cs] nenasytný تلفظ 0 رأی
15/03/2015 wi-fi [cs] wi-fi تلفظ 1 رأی
15/03/2015 curling [cs] curling تلفظ 0 رأی
12/03/2015 Vítám vás v Praze. [cs] Vítám vás v Praze. تلفظ 0 رأی
12/03/2015 Ne, ani trochu. [cs] Ne, ani trochu. تلفظ 0 رأی
10/03/2015 otřesný [cs] otřesný تلفظ 0 رأی
10/03/2015 nepřitažlivý [cs] nepřitažlivý تلفظ 0 رأی
10/03/2015 odvléct [cs] odvléct تلفظ 0 رأی
10/03/2015 neohrabaný [cs] neohrabaný تلفظ 1 رأی
10/03/2015 stydlivost [cs] stydlivost تلفظ 1 رأی
10/03/2015 pověsit [cs] pověsit تلفظ 0 رأی
10/03/2015 Stojanici [cs] Stojanici تلفظ 0 رأی
10/03/2015 Václav Vojta [cs] Václav Vojta تلفظ 0 رأی
10/03/2015 opovržlivý [cs] opovržlivý تلفظ 1 رأی
10/03/2015 zodpovědný [cs] zodpovědný تلفظ 0 رأی
27/02/2015 kmotřenec [cs] kmotřenec تلفظ 0 رأی
27/02/2015 švagr [cs] švagr تلفظ 0 رأی
27/02/2015 kmotřenka [cs] kmotřenka تلفظ 0 رأی
26/02/2015 ujišťovat [cs] ujišťovat تلفظ 0 رأی
26/02/2015 poslanec [cs] poslanec تلفظ 0 رأی
26/02/2015 Velešín [cs] Velešín تلفظ 0 رأی
26/02/2015 Jaroslava [cs] Jaroslava تلفظ 0 رأی
26/02/2015 vějíř [cs] vějíř تلفظ 1 رأی