کاربر:

marekja

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های marekja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/01/2016 Vladimír Šmicer [cs] Vladimír Šmicer تلفظ 0 رأی
13/08/2015 atlantský [cs] atlantský تلفظ 0 رأی
13/08/2015 stoček [cs] stoček تلفظ 0 رأی
13/08/2015 světice [cs] světice تلفظ 0 رأی
13/08/2015 azurový [cs] azurový تلفظ 0 رأی
13/08/2015 čištění [cs] čištění تلفظ 0 رأی
13/08/2015 lekavost [cs] lekavost تلفظ 0 رأی
13/08/2015 Babylon [cs] Babylon تلفظ 0 رأی
13/08/2015 anýž [cs] anýž تلفظ 0 رأی
13/08/2015 Banaček [cs] Banaček تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavlnovina [cs] bavlnovina تلفظ 0 رأی
13/08/2015 batalion [cs] batalion تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bědavý [cs] bědavý تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavlnář [cs] bavlnář تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bečení [cs] bečení تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bažení [cs] bažení تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavení [cs] bavení تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavitel [cs] bavitel تلفظ 0 رأی
13/08/2015 báti se [cs] báti se تلفظ 0 رأی
13/08/2015 batoliti se [cs] batoliti se تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bedro [cs] bedro تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bědování [cs] bědování تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bednička [cs] bednička تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bednářství [cs] bednářství تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bednařina [cs] bednařina تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bednář [cs] bednář تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bedlivost [cs] bedlivost تلفظ 0 رأی
13/08/2015 hýbat se [cs] hýbat se تلفظ 0 رأی
19/04/2015 zvítězit [cs] zvítězit تلفظ 1 رأی
21/03/2015 přejatý [cs] přejatý تلفظ 0 رأی