کلماتی که manyaha در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: manyaha مشترک تلفظ‌های manyaha شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/02/2011 фрикативный [ru] фрикативный تلفظ 0 رأی
05/02/2011 полудолгий [ru] полудолгий تلفظ 0 رأی
05/02/2011 размыкание [ru] размыкание تلفظ 0 رأی
05/02/2011 редукция [ru] редукция تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 придыхание [ru] придыхание تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 дружный [ru] дружный تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 циничный [ru] циничный تلفظ 0 رأی
04/09/2010 шарлатанство [ru] шарлатанство تلفظ 0 رأی
04/09/2010 пускач [ru] пускач تلفظ 0 رأی
04/09/2010 пускание [ru] пускание تلفظ 0 رأی
04/09/2010 борение [ru] борение تلفظ 0 رأی
04/09/2010 бонмотист [ru] бонмотист تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 бонмо [ru] бонмо تلفظ 0 رأی
04/09/2010 бонитет [ru] бонитет تلفظ 0 رأی
04/09/2010 солодовня [ru] солодовня تلفظ 0 رأی
04/09/2010 циник [ru] циник تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 соложение [ru] соложение تلفظ 0 رأی
04/09/2010 солодиться [ru] солодиться تلفظ 0 رأی
04/09/2010 солодильный [ru] солодильный تلفظ 0 رأی
04/09/2010 солоделый [ru] солоделый تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 солодильня [ru] солодильня تلفظ 0 رأی
04/09/2010 солодеть [ru] солодеть تلفظ 0 رأی
04/09/2010 чужестранка [ru] чужестранка تلفظ 0 رأی
04/09/2010 бондарь [ru] бондарь تلفظ 0 رأی
04/09/2010 футер [ru] футер تلفظ 0 رأی
04/09/2010 фуганочный [ru] фуганочный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 угодничание [ru] угодничание تلفظ 0 رأی
04/09/2010 фурьеристский [ru] фурьеристский تلفظ 0 رأی
04/09/2010 фурьерист [ru] фурьерист تلفظ 0 رأی
04/09/2010 фурьеризм [ru] фурьеризм تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

manyaha تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.652 (445 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی‌ها: 464 رأی

نمایش‌ها: 63.534


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.615

مکان بر اساس تلفظ ها: 108