کاربر:

m_asadi

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/05/2014 مرکزی [fa] مرکزی تلفظ 0 رأی
09/05/2014 بازنمايي [fa] بازنمايي تلفظ 0 رأی
09/05/2014 هرمزگان [fa] هرمزگان تلفظ 0 رأی
09/05/2014 چند شد؟ [fa] چند شد؟ تلفظ 0 رأی
07/05/2014 30 [fa] 30 تلفظ 0 رأی
07/05/2014 تعارف [fa] تعارف تلفظ 0 رأی
07/05/2014 کی به کیه [fa] کی به کیه تلفظ 1 رأی
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] ظهر نویسی تلفظ 0 رأی
07/05/2014 siyyid [fa] siyyid تلفظ 0 رأی
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] بهزاد رنجبران تلفظ 0 رأی
11/03/2014 سعی کردن [fa] سعی کردن تلفظ 0 رأی
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] نسبیت عمومی تلفظ 0 رأی
05/03/2014 هراد [fa] هراد تلفظ 0 رأی
03/01/2014 ندی [fa] ندی تلفظ 0 رأی
12/08/2013 رود سند [fa] رود سند تلفظ 0 رأی
12/08/2013 نه تنها [fa] نه تنها تلفظ -1 رأی
27/07/2013 مستمعين [fa] مستمعين تلفظ 0 رأی
27/07/2013 چه وقت [fa] چه وقت تلفظ 0 رأی
27/07/2013 بالفعل [fa] بالفعل تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تعجيل [fa] تعجيل تلفظ 0 رأی
27/07/2013 خاضع [fa] خاضع تلفظ 0 رأی
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] Shahram Nazeri تلفظ 1 رأی
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] Mohammad Reza Shajarian تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تمايز [fa] تمايز تلفظ 0 رأی
27/07/2013 تراكم [fa] تراكم تلفظ 0 رأی
27/07/2013 براب [fa] براب تلفظ 0 رأی
27/07/2013 ماه گذشته [fa] ماه گذشته تلفظ 0 رأی
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] پیشانی کوتاه تلفظ 1 رأی
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] پیشانی بلند تلفظ 1 رأی
27/07/2013 سیر [fa] سیر تلفظ 0 رأی