دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/06/2009 Intranet [en] Intranet تلفظ 0 رأی
15/06/2009 zettabyte [en] zettabyte تلفظ 0 رأی
15/06/2009 gigahertz [en] gigahertz تلفظ 0 رأی
15/06/2009 FireWire [en] FireWire تلفظ 0 رأی
15/06/2009 emulation [en] emulation تلفظ 0 رأی
15/06/2009 debugger [en] debugger تلفظ 0 رأی
15/06/2009 data set [en] data set تلفظ 0 رأی
15/06/2009 database [en] database تلفظ 0 رأی
15/06/2009 data [en] data تلفظ -1 رأی
15/06/2009 cyberspace [en] cyberspace تلفظ -1 رأی
15/06/2009 Cybercrime [en] Cybercrime تلفظ 0 رأی
15/06/2009 compiler [en] compiler تلفظ -1 رأی
15/06/2009 buffer [en] buffer تلفظ 0 رأی
15/06/2009 WhoIs [en] WhoIs تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Telnet [en] Telnet تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Proxy Server [en] Proxy Server تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Pharming [en] Pharming تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Phishing [en] Phishing تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 newsgroup [en] newsgroup تلفظ -1 رأی
15/06/2009 netiquette [en] netiquette تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Listserv [en] Listserv تلفظ 0 رأی
15/06/2009 InterNIC [en] InterNIC تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Hyperlink [en] Hyperlink تلفظ 0 رأی
15/06/2009 extranet [en] extranet تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Internet [en] Internet تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Cross-browser [en] Cross-browser تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Broadband [en] Broadband تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Bot [en] Bot تلفظ 0 رأی
15/06/2009 ActiveX [en] ActiveX تلفظ 0 رأی
15/06/2009 Avatar [sa] Avatar تلفظ -1 رأی