کلماتی که lucus در فوروو تلفظ کرده

کاربر: lucus مشترک تلفظ‌های lucus شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/10/2012 enunciate [en] enunciate تلفظ 0 رأی
31/10/2012 omega 3 [en] omega 3 تلفظ 0 رأی
31/10/2012 omega 6 [en] omega 6 تلفظ 0 رأی
31/10/2012 deeper [en] deeper تلفظ 0 رأی
17/02/2011 word [en] word تلفظ 1 رأی
17/02/2011 flowers [en] flowers تلفظ 3 رأی
17/02/2011 Behemoth [en] Behemoth تلفظ 4 رأی
17/02/2011 quoth [en] quoth تلفظ 1 رأی
17/02/2011 banana bender [en] banana bender تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Luke [en] Luke تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Michelle [en] Michelle تلفظ 1 رأی
17/02/2011 bender [en] bender تلفظ 0 رأی
17/02/2011 horny [en] horny تلفظ 0 رأی
17/02/2011 trumpet [en] trumpet تلفظ 0 رأی
17/02/2011 rainbow [en] rainbow تلفظ 2 رأی
17/02/2011 cookies [en] cookies تلفظ 3 رأی
17/02/2011 lollipops [en] lollipops تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2011 sunshine [en] sunshine تلفظ 0 رأی
17/02/2011 fuck off [en] fuck off تلفظ -2 رأی
17/02/2011 fuck you [en] fuck you تلفظ 1 رأی
17/02/2011 shut the fuck up [en] shut the fuck up تلفظ 0 رأی
17/02/2011 scientist [en] scientist تلفظ 0 رأی
17/02/2011 suffice [en] suffice تلفظ 0 رأی
17/02/2011 adapted [en] adapted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2011 discombobulation [en] discombobulation تلفظ 0 رأی
14/02/2011 whither [en] whither تلفظ 0 رأی
14/02/2011 air [en] air تلفظ 2 رأی
14/02/2011 proposing [en] proposing تلفظ 0 رأی
14/02/2011 promotional [en] promotional تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/02/2011 incongruous [en] incongruous تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

lucus تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 34 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 18 رأی

نمایش‌ها: 10.238


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.865