کلماتی که kiwifantast در فوروو تلفظ کرده

کاربر: kiwifantast مشترک تلفظ‌های kiwifantast شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/06/2013 idrotten [sv] idrotten تلفظ 0 رأی
16/06/2013 hemlösheten [sv] hemlösheten تلفظ 0 رأی
16/06/2013 avgiftning [sv] avgiftning تلفظ 0 رأی
16/06/2013 sex [sv] sex تلفظ 0 رأی
16/06/2013 dilettant [sv] dilettant تلفظ 0 رأی
16/06/2013 Tore [sv] Tore تلفظ 0 رأی
16/06/2013 emeritus [sv] emeritus تلفظ 0 رأی
16/06/2013 artig [sv] artig تلفظ 0 رأی
16/06/2013 vektor [sv] vektor تلفظ 0 رأی
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] Andrejs Dunkels تلفظ 0 رأی
16/06/2013 självhjälp [sv] självhjälp تلفظ 0 رأی
16/06/2013 lönsamt [sv] lönsamt تلفظ 0 رأی
16/06/2013 smuggling [sv] smuggling تلفظ 0 رأی
16/06/2013 folkhälsan [sv] folkhälsan تلفظ 0 رأی
16/06/2013 föreningsnivå [sv] föreningsnivå تلفظ 0 رأی
16/06/2013 understrykas [sv] understrykas تلفظ 0 رأی
16/06/2013 idrottens [sv] idrottens تلفظ 0 رأی
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] fritidsverksamhet تلفظ 0 رأی
16/06/2013 sporter [sv] sporter تلفظ 0 رأی
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] idrottsevenemang تلفظ 0 رأی
16/06/2013 besöksnäringen [sv] besöksnäringen تلفظ 0 رأی
16/06/2013 skilsmässor [sv] skilsmässor تلفظ 0 رأی
16/06/2013 familjepolitiken [sv] familjepolitiken تلفظ 0 رأی
16/06/2013 familjepolitiska [sv] familjepolitiska تلفظ 0 رأی
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] föräldraansvaret تلفظ 0 رأی
16/06/2013 barnfamiljers [sv] barnfamiljers تلفظ 0 رأی
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] grundförutsättningen تلفظ 0 رأی
16/06/2013 standardlösning [sv] standardlösning تلفظ 0 رأی
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] jämställdhetsbonus تلفظ 0 رأی
16/06/2013 mammor [sv] mammor تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: سوئد

kiwifantast تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 129

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 6.844


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.040