کلمات تلفظ شده توسط kiwifantast در فورو

کاربر: kiwifantast مشترک تلفظ های kiwifantast شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/06/2013 idrotten [sv] idrotten تلفظ رأی
16/06/2013 hemlösheten [sv] hemlösheten تلفظ رأی
16/06/2013 avgiftning [sv] avgiftning تلفظ رأی
16/06/2013 sex [sv] sex تلفظ رأی
16/06/2013 dilettant [sv] dilettant تلفظ رأی
16/06/2013 Tore [sv] Tore تلفظ رأی
16/06/2013 emeritus [sv] emeritus تلفظ رأی
16/06/2013 artig [sv] artig تلفظ رأی
16/06/2013 vektor [sv] vektor تلفظ رأی
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] Andrejs Dunkels تلفظ رأی
16/06/2013 självhjälp [sv] självhjälp تلفظ رأی
16/06/2013 lönsamt [sv] lönsamt تلفظ رأی
16/06/2013 smuggling [sv] smuggling تلفظ رأی
16/06/2013 folkhälsan [sv] folkhälsan تلفظ رأی
16/06/2013 föreningsnivå [sv] föreningsnivå تلفظ رأی
16/06/2013 understrykas [sv] understrykas تلفظ رأی
16/06/2013 idrottens [sv] idrottens تلفظ رأی
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] fritidsverksamhet تلفظ رأی
16/06/2013 sporter [sv] sporter تلفظ رأی
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] idrottsevenemang تلفظ رأی
16/06/2013 besöksnäringen [sv] besöksnäringen تلفظ رأی
16/06/2013 skilsmässor [sv] skilsmässor تلفظ رأی
16/06/2013 familjepolitiken [sv] familjepolitiken تلفظ رأی
16/06/2013 familjepolitiska [sv] familjepolitiska تلفظ رأی
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] föräldraansvaret تلفظ رأی
16/06/2013 barnfamiljers [sv] barnfamiljers تلفظ رأی
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] grundförutsättningen تلفظ رأی
16/06/2013 standardlösning [sv] standardlösning تلفظ رأی
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] jämställdhetsbonus تلفظ رأی
16/06/2013 mammor [sv] mammor تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: سوئد

kiwifantast تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 129

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.662


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.666