کلمات تلفظ شده توسط kenthn در فورو صفحه 7.

کاربر: kenthn ويراستار فوروو مشترک تلفظ های kenthn شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
20/05/2012 jägmästare [sv] jägmästare تلفظ 0 رأی
20/05/2012 bonitet [sv] bonitet تلفظ 0 رأی
20/05/2012 contortatall [sv] contortatall تلفظ 0 رأی
20/05/2012 sangvinisk [sv] sangvinisk تلفظ 0 رأی
20/05/2012 sarv [sv] sarv تلفظ 0 رأی
20/05/2012 nåjd [sv] nåjd تلفظ 0 رأی
20/05/2012 Schroderus [sv] Schroderus تلفظ 0 رأی
20/05/2012 harr [sv] harr تلفظ 0 رأی
20/05/2012 elritsa [sv] elritsa تلفظ 0 رأی
20/05/2012 kvass [sv] kvass تلفظ 0 رأی
20/05/2012 dös [sv] dös تلفظ 0 رأی
20/05/2012 oår [sv] oår تلفظ 0 رأی
20/05/2012 Harm [sv] Harm تلفظ 0 رأی
20/05/2012 Bifurkation [sv] Bifurkation تلفظ 0 رأی
20/05/2012 faksimil [sv] faksimil تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Ter [sv] Ter تلفظ 0 رأی
17/05/2012 barnstjärt [sv] barnstjärt تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Gnisvärd [sv] Gnisvärd تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Trökörna [sv] Trökörna تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Jäje Johansson [sv] Jäje Johansson تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Avaskär [sv] Avaskär تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Luntertun [sv] Luntertun تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Haki [sv] Haki تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Olaus Clarevallensis [sv] Olaus Clarevallensis تلفظ 0 رأی
17/05/2012 mikroskopering [sv] mikroskopering تلفظ 0 رأی
17/05/2012 uv (=berguv) [sv] uv (=berguv) تلفظ 0 رأی
17/05/2012 komfortabel [sv] komfortabel تلفظ 1 رأی
17/05/2012 angla [sv] angla تلفظ 0 رأی
17/05/2012 angeln (best. form; fiskeredskap) [sv] angeln (best. form; fiskeredskap) تلفظ 0 رأی
17/05/2012 angel (obest. form; fiskeredskap) [sv] angel (obest. form; fiskeredskap) تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

kenthn تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.655 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.091

رأی ها: 34 رأی

نمایش ها: 49.067


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 112

مکان بر اساس تلفظ ها: 120