کلمات تلفظ شده توسط jutta در فورو

کاربر: jutta ويراستار فوروو مشترک تلفظ های jutta شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/12/2013 mögel [sv] mögel تلفظ 1 رأی
06/02/2013 gratulant [sv] gratulant تلفظ رأی
06/02/2013 Majorna [sv] Majorna تلفظ رأی
06/02/2013 Liseberg [sv] Liseberg تلفظ رأی
06/02/2013 tömde [sv] tömde تلفظ رأی
06/02/2013 skämd [sv] skämd تلفظ رأی
06/02/2013 hörsam [sv] hörsam تلفظ رأی
06/11/2012 östkustskt [sv] östkustskt تلفظ رأی
06/11/2012 Västkustskt [sv] Västkustskt تلفظ رأی
06/11/2012 Göteborg [sv] Göteborg تلفظ رأی
06/11/2012 vet hut [sv] vet hut تلفظ 1 رأی
06/11/2012 pulsåder [sv] pulsåder تلفظ رأی
06/11/2012 regelmässiga [sv] regelmässiga تلفظ رأی
06/11/2012 upptagningsområdet [sv] upptagningsområdet تلفظ رأی
06/11/2012 ändamålsenliga [sv] ändamålsenliga تلفظ رأی
06/11/2012 ukulele [sv] ukulele تلفظ رأی
06/11/2012 Nadja Bogestam [sv] Nadja Bogestam تلفظ رأی
06/11/2012 rata [sv] rata تلفظ رأی
06/11/2012 hopningspunkt [sv] hopningspunkt تلفظ رأی
06/11/2012 bilineär [sv] bilineär تلفظ رأی
06/11/2012 friidrott [sv] friidrott تلفظ رأی
06/11/2012 kartesisk [sv] kartesisk تلفظ رأی
06/11/2012 Ohlins [sv] Ohlins تلفظ رأی
06/11/2012 chatt [sv] chatt تلفظ رأی
06/11/2012 skogstillgångar [sv] skogstillgångar تلفظ رأی
16/10/2012 yrkesinriktad [sv] yrkesinriktad تلفظ رأی
16/10/2012 yppa [sv] yppa تلفظ رأی
16/10/2012 ynkrygg [sv] ynkrygg تلفظ رأی
16/10/2012 yrkesområde [sv] yrkesområde تلفظ رأی
16/10/2012 yrkesofficer [sv] yrkesofficer تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I speak Swedish with a soft Gothenburg accent. My mother was born in Malmö to Stockholm parents and my father was born in Norrköping. His parents were from Skåne and Blekinge, South Sweden.

I live in the UK.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئد

jutta تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 155 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 5.735


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 42.605

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.449