کلمات تلفظ شده توسط jhoek در فورو

کاربر: jhoek مشترک تلفظ های jhoek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] beroepsprofiel تلفظ رأی
29/12/2013 rotje [nl] rotje تلفظ رأی
29/12/2013 consumentenservice [nl] consumentenservice تلفظ رأی
29/12/2013 looneis [nl] looneis تلفظ رأی
29/12/2013 telkens als [nl] telkens als تلفظ رأی
29/12/2013 wat betreft [nl] wat betreft تلفظ رأی
29/12/2013 skilerares [nl] skilerares تلفظ رأی
29/12/2013 sojalecithine [nl] sojalecithine تلفظ رأی
29/12/2013 beschouwen als [nl] beschouwen als تلفظ رأی
29/12/2013 inkomensklasse [nl] inkomensklasse تلفظ رأی
29/12/2013 zijn uiterste best doen [nl] zijn uiterste best doen تلفظ رأی
30/07/2012 oudshoorn [nl] oudshoorn تلفظ -1 رأی
30/07/2012 Schoorel [nl] Schoorel تلفظ رأی
30/07/2012 Van Schothorst [nl] Van Schothorst تلفظ رأی
30/07/2012 Rasphuis [nl] Rasphuis تلفظ رأی
30/07/2012 koninginnepage [nl] koninginnepage تلفظ رأی
30/07/2012 tree [nl] tree تلفظ رأی
30/07/2012 Douwe Fokkema [nl] Douwe Fokkema تلفظ رأی
30/07/2012 gelieve [nl] gelieve تلفظ رأی
30/07/2012 Tjeerd Veenhoven [nl] Tjeerd Veenhoven تلفظ رأی
12/03/2012 grondgebied [nl] grondgebied تلفظ رأی
23/02/2012 plaatsje [nl] plaatsje تلفظ رأی
23/02/2012 wiersema [nl] wiersema تلفظ رأی
08/02/2012 afwassen [nl] afwassen تلفظ رأی
08/02/2012 zodra [nl] zodra تلفظ رأی
08/02/2012 zich verbeelden [nl] zich verbeelden تلفظ رأی
08/02/2012 constituerend [nl] constituerend تلفظ رأی
08/02/2012 axioma [nl] axioma تلفظ رأی
08/02/2012 postulaat [nl] postulaat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/02/2012 ombrengen [nl] ombrengen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

jhoek تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 58 (14 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 15 رأی

نمایش ها: 3.669


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12.542

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.283