کلماتی که jaimiestarshine در فوروو تلفظ کرده

کاربر: jaimiestarshine مشترک تلفظ‌های jaimiestarshine شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/10/2009 mantra [en] mantra تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 artfully [en] artfully تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 forgoing [en] forgoing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 overside [en] overside تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 judgement [en] judgement تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 photoreceptor [en] photoreceptor تلفظ 0 رأی
21/10/2009 colonize [en] colonize تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 prime [en] prime تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 partial [en] partial تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 slipshod [en] slipshod تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 bondage [en] bondage تلفظ 0 رأی
21/10/2009 subdominant [en] subdominant تلفظ 0 رأی
21/10/2009 circumpolar [en] circumpolar تلفظ 0 رأی
21/10/2009 refuelling [en] refuelling تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 hornet [en] hornet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 habitat [en] habitat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 bicoastal [en] bicoastal تلفظ 0 رأی
21/10/2009 musculature [en] musculature تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 invertebrate [en] invertebrate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 keratin [en] keratin تلفظ 0 رأی
21/10/2009 outermost [en] outermost تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2009 functional [en] functional تلفظ 0 رأی
21/10/2009 secretion [en] secretion تلفظ 0 رأی
20/10/2009 innermost [en] innermost تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/10/2009 thermoregulation [en] thermoregulation تلفظ 0 رأی
20/10/2009 synchrony [en] synchrony تلفظ 0 رأی
20/10/2009 waterfowl [en] waterfowl تلفظ 0 رأی
20/10/2009 peacock [en] peacock تلفظ 0 رأی
20/10/2009 fledged [en] fledged تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/10/2009 grackle [en] grackle تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

jaimiestarshine تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 82 (45 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی‌ها: 52 رأی

نمایش‌ها: 13.991


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.346

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.049