دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/09/2015 Kulturdezernentinnen [de] Kulturdezernentinnen تلفظ 0 رأی
26/08/2013 Sekundärtitel [de] Sekundärtitel تلفظ 0 رأی
26/08/2013 präphraseologisch [de] präphraseologisch تلفظ 0 رأی
26/08/2013 Verstehbarkeit [de] Verstehbarkeit تلفظ 0 رأی
26/08/2013 Übertragungsprozess [de] Übertragungsprozess تلفظ 0 رأی
26/08/2013 Lexemverknüpfung [de] Lexemverknüpfung تلفظ 0 رأی
26/08/2013 Baudarlehen [de] Baudarlehen تلفظ 0 رأی
26/08/2013 Nahrungsmittelspekulation [de] Nahrungsmittelspekulation تلفظ 0 رأی
18/09/2012 Heteronymie [de] Heteronymie تلفظ 0 رأی
08/01/2011 strubbelig [de] strubbelig تلفظ 0 رأی
08/01/2011 Doris Dörrie [de] Doris Dörrie تلفظ 0 رأی
08/01/2011 herabfallen [de] herabfallen تلفظ 0 رأی
08/01/2011 Vierschanzentournee [de] Vierschanzentournee تلفظ 0 رأی
08/01/2011 Instantprodukt [de] Instantprodukt تلفظ 0 رأی
08/01/2011 Herrje [de] Herrje تلفظ 0 رأی
08/01/2011 Heimatlosigkeit [de] Heimatlosigkeit تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/01/2011 Hebraist [de] Hebraist تلفظ 0 رأی
06/01/2011 schlierig [de] schlierig تلفظ 0 رأی
06/01/2011 Räson [de] Räson تلفظ 0 رأی
06/01/2011 Schliere [de] Schliere تلفظ 0 رأی
06/01/2011 Pandabär [de] Pandabär تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/01/2011 Lautverschiebung [de] Lautverschiebung تلفظ 0 رأی
08/12/2010 Dürrenmatt [de] Dürrenmatt تلفظ 0 رأی
17/10/2010 Muskelprotz [de] Muskelprotz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 auf dem Holzweg sein [de] auf dem Holzweg sein تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 in die Schranken weisen [de] in die Schranken weisen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 sperrangelweit offen [de] sperrangelweit offen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2010 verwerfen [de] verwerfen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/10/2010 managen [de] managen تلفظ 0 رأی
16/10/2010 entgegenen [de] entgegenen تلفظ 0 رأی