دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2010 extremities [en] extremities تلفظ 0 رأی
09/04/2010 menswear [en] menswear تلفظ 0 رأی
09/04/2010 unsound [en] unsound تلفظ 0 رأی
09/04/2010 underwent [en] underwent تلفظ 0 رأی
09/04/2010 undergoes [en] undergoes تلفظ -1 رأی
09/04/2010 bonkable [en] bonkable تلفظ -1 رأی
09/04/2010 bankable [en] bankable تلفظ 0 رأی
09/04/2010 bonk [en] bonk تلفظ -1 رأی
09/04/2010 bonking [en] bonking تلفظ -1 رأی
09/04/2010 undergoing [en] undergoing تلفظ 2 رأی
09/04/2010 familiarise [en] familiarise تلفظ 0 رأی
09/04/2010 estrangement [en] estrangement تلفظ 0 رأی
09/04/2010 marginalia [en] marginalia تلفظ 0 رأی
09/04/2010 marginalized [en] marginalized تلفظ 0 رأی
09/04/2010 morpheme [en] morpheme تلفظ 1 رأی
09/04/2010 synchronistic [en] synchronistic تلفظ 0 رأی
09/04/2010 phonemics [en] phonemics تلفظ -1 رأی
09/04/2010 synchronism [en] synchronism تلفظ 0 رأی
09/04/2010 diagnostics [en] diagnostics تلفظ 0 رأی
09/04/2010 camshaft [en] camshaft تلفظ 1 رأی
09/04/2010 bidding [en] bidding تلفظ 0 رأی
09/04/2010 octopi [en] octopi تلفظ 0 رأی
09/04/2010 photophores [en] photophores تلفظ 0 رأی
09/04/2010 pantsuit [en] pantsuit تلفظ 0 رأی
09/04/2010 mangling [en] mangling تلفظ 0 رأی
09/04/2010 thrilled to bits [en] thrilled to bits تلفظ -1 رأی
09/04/2010 Peter [en] Peter تلفظ -1 رأی
09/04/2010 Thermos [en] Thermos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/04/2010 reflex [en] reflex تلفظ 0 رأی
08/04/2010 in real time [en] in real time تلفظ 0 رأی